Lajme KLSH    

Kontrolli i Lartë i Shtetit kallëzon në Prokurori 5 ish-regjistrues dhe 2 nëpunës të Zyrës Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme në Korçë.Nga auditmit i kryer rezulton se këta funksionar i kanë shkaktuar Buxhetit të Shtetit një dëm prej 39.2 milion lekë, duke kryer transaksione të paligjshme me pronat shtetërore dhe regjistruar privatizime, pa u paguar detyrimet ndaj Shtetit, duke tjetërsuar pronat “shtet” dhe kthyer prona nga lloji “shkëmb” ne llojin “arë”, duke favorizuar persona të interesuar.Tw gjitha shkeljet:Nga ky auditim, u konstatuan një sërë shkeljesh dhe parregullsish të zbatimit të dispozitave ligjore në fuqi, duke cënuar interesin publik:–  Në 5 raste, në Zonat Kadastrale(ZK) ZK 8561, ZK 2307 dhe ZK 3819, fshati Voskopojë janë regjistruar toka sipas Akteve të Marrjes së Tokës në Pronësi(AMTP) dhe AMTP-ve u mungon njëra nga vulat, për të cilat, nuk janë verifikuar elementet e formës dhe të përmbajtjes së Aktit Administrativ, veprime këto në papajtueshmëri me shkronjën “a” i nenit 25, të ligjit nr. 33, datë 21.03.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, UKM nr. 2, datë 13.06.2013 “Për mënyrën e procedimit të organeve të administratës publi, për pasuritë e paluajtshme, të fituara me Aktin e Marrjes së Tokës në Pronësi (AMTP)” dhe UKM nr. 2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementeve të akteve, që verifikohen nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të proçedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit”. – Në 3 raste, ZVRPP Korçë ka regjistruar pasuritë e paluajtshme për poseduesit e AMTP-ve përkatëse, të cilët kanë përfituar më tepër tokë, se sipërfaqja e përcaktuar në AMTP, në total sipërfaqen prej 7230 m2, e llojit arë.– Kanë regjistruar sipërfaqen prej 2500 m2 lloji “Truall” në ZK 8562 “Korçë”, përfituar me kontratë shitje nga Këshilli i Rrethit Korçë në favor të një blerësi privat, ndërkohë që privatizimi i këtij trualli është në kundërshtim me  ligjin nr. 7980, datë 27.7.1995 “Për shitblerjen e trojeve” me një diferencë çmimi të papaguar prej  20,473 mijë lekë, që përbën dëm ekonomik për  fondin e kompensimit të ish pronarëve.-Në 2 raste, në ZK 2631 “Mborje”, kanë regjistruar pasuri ‘’Reparti i parafabrikateve i poligonit të ndërtimit’’, me sipërfaqe të përgjithshme 15035 m2 të përfituar nga privatizimi, në mungesë të kontratës së marrëdhënieve me truallin (kontrata e qirasë) ose dokument tjetër si vendim i KKK Pronave, etj., për sipërfaqen 5035 m2 nuk kanë likuiduar vleftën e objektit si dhe qiranë për 5035 m2, për periudhën 3 vjeçare të përdorimit në vlerën 16,714 mijë lekë, për të cilën nuk është paraqitur asnjë dokument financiar vërtetues, që përbën dëm ekonomik për buxhetin e shtetit.–Kanë regjistruar pasurinë në 500 m2, duke  kaluar nga pronësia shtet sipërfaqen prej 250 m2, pa ndonjë akt që përbën Titull Pronësie.– Kanë regjistruar pasurinë nr. 1/738, truall me sipërfaqe 859 m2 dhe objekt me sipërfaqe ndërtimi 435 m2, ZK nr. 8561, është kryer regjistrimi i truallit si shesh ndërtimi, ndërkohë që kjo pasuri rezulton e kufizuar për mungesë të dokumentacionit të pronësisë – Kanë regjistruar pasurinë “Arë” me sipërfaqe 15675 m2, ZK 2631 “Mborje”, bazuar në vendimin nr. 231, datë 26.10.2007 të ZRKK Pronave, Qarku Korçë, nga ku rezulton se  për sipërfaqen 15030 m2 është ndryshuar zëri kadastral ‘’Pyll’’ në zërin “Arë”.-Kanë lejuar 6 raste me sipërfaqe 436.1 m2 kryerjen e veprimeve dhe transaksioneve, duke lëshuar çertifikata pronësie, për pasuri që janë regjistruar, në kundërshtim me dispozitat ligjore,  dhe pa llogaritur qiranë  me vlerë 1,319 mijë lekë.-Në 1 rast në ZK 2462 ‘’Liqenas’’, kanë regjistruar pasuritë me sipërfaqe 70 m2 më tepër,e cila nuk përfshihet në kontratën e shitjes, për rrjedhojë kjo kontratë nuk duhej të ishte regjistruar nga ZVRPP Korçë pa u zgjidhur problemi i objektit: ’Stacioni i pompimit’’ , si dhe për sipërfaqe 5100 m2 ‘’Kullotë’’, kanë kryer ndryshimin e zërit kadastral nga ‘’Kullotë’’ në ‘’Truall’’. -Në  1 rast, në ZK 8662, “Korçë”, ka regjistruar pasuri ‘’Truall’’ 160.65  m2  dhe ‘’Ndërtesë’’: 124.30 m2, të përfituar sipas nenit 25/b, të ligjit nr. 33/2012, datë 21.03.2012, ndëkohë që baza mbi të cilën është mbështetur kërkesa është Vendimi i Gjykatës së Rrethit Korçë, ‘’Vërtetim fakti juridik i pronësisë’’, i cili nuk mund të merret si bazë, sepse është në kundërshtim me nenin 193, të ligjit nr. Nr. 7850, datë 29.7.1994 ‘’Për  Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë’’ .-Në  3 raste, në ZK 8662, “Korçë”, kanë regjistruar pasuri ‘’Truall’’: 232  m2  dhe ‘’Ndërtesë’’: 113.50 m2, dhe regjistrimin e pasurisë 3/932 me siperfaqe trualli 549 m2 v.38, faqe 63, sipas nenit 25/b, duke favorizuar persona të tretë , me pasuri të përfituara sipas nenit 25/b, të ligjit nr. 33/2012, datë 21.03.2012, me mungesë të dokumentacionit tekniko-ligjor,  sipas nenit 193, të ligjit nr. 7850, datë 29.07.1994, ’Për  Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë’’.-Në 5 raste për sipërfaqe 2733 m2, kanë kryer kalimin nga sistemi hipotekor në sistem regjistrimi, duke lëshuar çertifikata pronësie, edhe pse ka rezultuar se ka rritje të sipërfaqes së truallit në + 449 m2, e pa mbështetur me dokumentacion pronësie.– Në 1 rast, në ZK 1538 “Drenovë”, kanë regjistruar pasuri ‘’Stalla komplekse të ndodhur tek ish-fusha e aviacionit’’, me sipërfaqe ‘’Ndërtesë’’ 4545 m2 dhe ‘’Truall’’  10067  m2, të përfituar nga privatizimi, sipas ligjit nr. 7512, datë 10.08.1991,  ku sipërfaqja rrjedh nga bashkimi i 5 pasurive, ndërmjet të cilave pasuritë ’Rrugë’’,  ‘’Kanal’’, ‘’Shesh”, për një sipërfaqe prej 5003 m2, veprime në kundërshtim me ligjin nenet 14 dhe 21 të ligjit nr. 7512, datë 10.08.1991 ‘’Për sanksionimin dhe mbrojtjen e pronës private të nismës së lirë, të veprimtarive private të pavarur dhe privatizimit’’, ku lejohet vetëm dhënia me qira ose shitja e “Truallit” dhe jo e llojeve të tjera të pronës dhe me Kodin Rrugor.–Në 1 rast kanë regjistruar pasurinë me sipërfaqe 138.9 m2 dhe në origjinë nuk është llogaritur qiraja për periudhën 6 mujore nga privatizimi deri tek shitja, me një vlerë prej 1.318 mijë lekë, me parregullsi dhe mungesë të dokumentacionit tekniko-ligjor.– Kanë regjistruar Vendimin nr. 56, datë 13.01.2016 të Gjykatës së Rrethit Korçë, për pasurinë 719/1 me sipërfaqe 4,400 m2, duke ndryshuar zërin kadastral nga shkëmb në arë, duke vepruar në kundërshtim me Vendimin nr. 33, datë 08.12.2005 të Gjykatës Kushtetuese, ligjin nr. 9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i ndryshuar me ligj nr. 15/2012, datë 16.02.2012 dhe ligjin nr. 8752, datë 26.03.2001 “Për krijimin dhe funksionimin e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës”, i ndryshuar.– Në 1 rast, fshati Voskopojë kanë korrigjuar sipërfaqen e parcelës nr 902, pjesë e së cilës është edhe pasuria nr. 902/3, me sipërfaqe 3000 m2 dhe nga korrigjimi ka ndodhur rritja e sipërfaqes së pasurisë, nga 3000 m2 në 54800 m2 në emër të një privati, i cili në fakt posedon me AMTP vetëm 3000 m2. ZVRPP Korçë nuk ka veçuar e regjistruar në llojin “shtet” sipërfaqen e tepërt prej 51800 m2, e llojit “pemëtore”.– Në 5 raste për regjistrimin e ndërtesave me sipërfaqe totale 11535 m2, kanë rregjistruar në favor të 5 subjekteve private, në mungesë dhe me parregullsi të dokumentacionit tekniko-ligjor, pasi  mungon deklarata e përputhshmërisë, bashkëlidhur Lejes së Përdorimit, e cila kofirmon kryerjen e punimeve në perputhje me normat e standardet e sigurisë në fuqi.– Në 24 raste janë regjistruar leje legalizimi, ndërsa në genplanin e hartuar nga Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Qarku Korçë, nuk janë përcaktuar shenja lidhëse të parcelës ndërtimore me objektin, rruga hyrëse dhe dalja nga parcela ndërtimore, etj.– Në 5 raste për 5 AMTP për afro 8 pasuri, nuk janë ndjekur procedurat për masë kufizimi  lidhur me zbatimin e vendimeve që kanë marrë formë të prerë, marrë nga Gjykata e Shkallës Parë Administrative Korçë  dhe Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë (KVVTP) Prefekti Qarkut Korçë, të urdhëruar me kthimin me pronar shtet, për sipërfaqen totale prej 20200 m2.– Në 3 raste janë regjistruar pasuri të përfituara me leje ndërtimi dhe nuk është llogaritur e arkëtuar, detyrimi i pagesës së taksës për sipërfaqen e përbashkët 1649 m2 në vlerën prej 1,151 mijë lekë.                                                  – Në 1 rast është regjistruar pasuria ndertesë me sipërfaqe 138.9 m2 me leje legalizimi nr. 110/683, datë 23.01.2015, ku evidentohet se legalizimi i ndërtimit ndodhet në pronën e përfituar nga privatizimi i Parkut të Transportit, nuk duke mos llogaritur dhe arkëtuar detyrimin e qirasë me vlerë 1,318,464 lekë . Për këto shkelje, me shkresën  Nr. 285/9 datë 07/07/2017 KLSH ka kryer kallëzim penal në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Korçë për SH.V, AK, DH.Ç, K.B  dhe E.R, ish regjistrues të ZVRPP Korçë, si dhe për A.D dhe E.N, nëpunës të këtij institucioni, për konsumim të elementëve të veprës penale të “Shpërdorimit të detyrës”, neni 248 i Kodit Penal.Me shkresën nr. 285/11, datë 07.07.2017, KLSH, bazuar në nenin 281, të Ligjit nr. 7905, datë 21.03.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, në germat “e” dhe “ç”, neni 11, kreun IV, nenin 37 të ligjit nr. 7691, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, ligjin nr. 33/2012, datë 29.4.2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme”, si dhe në kontratën individuale të punës, i ka rekomanduar Kryeregjistruesit të ZQRPP Tiranë, fillimin e procedurave administrative për dhënien e masës disiplinore nga “Vërejtje” deri “Ndërprerje të marrëdhënieve të punës”, sipas shkallës së përgjegjësisë, për 9 nëpunës të ZVRPP Korçë.SCAN

GAZETA SHQIPTARE-Karta e Adriatikut, liderët e rajonit marrin mbështetje amerikane. Zv/Presidenti amerikan në Mal të Zi takon sot Ramën e Thaçin-“Fortuna” në spitale, drejtori i Vlorës, dëm buxhetit 26.4 mln lekë. Ikin nga puna 4 punonjës të lavanderisë e 28 punonjës të pastrimit-Tarifat e përmbarimit, ministria e Drejtësisë shpjegon ndryshimet. Përmbarimi privat dhe ai shtetëror, ja tarifat e reja-Fitojnë gjyqin me ATP, marrin kompensimin 170 pronarë. Përfituesit, në proces nga viti 2014 deri në 2017-Ish pronarët, 24 mijë dosjet në shqyrtim. Publikohet lista me dosjet nga viti 1993-2016 që presin kompensiminSHEKULLI-Fitojnë gjyqin ndaj shtetit, Agjencia duhet të zbatojë menjëherë vendimin e gjykatës. Pronat, emrat që kompensohen. Janë 170 dosje që duhet të realizohet shpërndarja e parave për subjektet e shpronësuara-Raporti/ Shqipëria, nyje trafiku të kanabisit afgan në Europë-Emigrantët, në radhë për leje legalizimi-Drejtorët e spitaleve nuk i binden Ramës, refuzojnë urdhrin për dorëheqje-Opinion/ Cilësia e administratës për momentin-Rekordi/ Paratë vërshojnë jashtë, biznesi nuk i beson ShqipërisëMAPO -Trafiku/ Harta europiane e kanabisit. Shqipëria nyja e tregut 9.3 miliardë euro-Studimi “10 ministri”/100 institucione: Ja projekti për “shtetin e vogël”-Samiti i A-5, Zv-Presidenti amerikan sot takon RamënSHQIPTARJA-Pas drejtorëve të hipotekave nuk dorëhiqen as ata të spitaleve-Rama publikon adresën online të bashkëqeverisjes: Si mund të aplikoni. Kryeministri fton qytetarët në një konkurs transparent, aplikimet deri me 27 gusht-Klsh kallëzon drejtorin e spitalit psikiatrik Vlorë. 26 milionë lekë dëm buxhetit të shtetit, KLSH rekomandon të merren masa-Në 2013 Shqipëria ndryshoi hartën e kanabisit në Europë. Qendra Europiane: Shqipëria pikë kalimi kryesore, pjesë e tregut 9.3 miliardë euro-Projekti i shkollave, ja si dhe sa do paguhet privati. Relacioni i projektit të Bashkisë saktëson këstet vjetore, me interes 3 herë më të lartë se bonot-Shoqata letër kryeministrit: Ministria shtoi 80 linja.-Tregu/ Bie sërish vlera e euros, në rënie edhe dollari-Qershor, klientët tërheqin 64 mln euro nga kursimet-Aviacioni/ Kompania e pezulluar ka 1 mln usd detyrimePANORAMA -Ministrat teknikë në detyrë por heqin dorë nga kompetencat-Ia kërkoi Rama, drejtorët e spitaleve nuk dorëhiqen. Shkak fluksi i madh i pacientëve nga temperaturat e larta-Klsh çon për ndjekje penale drejtorin e Vlorës-Abuzoi me lejet, shkarkohet drejtori I burgit të Drenovës-Rama takon sot në Podgoricë zv.presidentin e SHBA Pence-Droga, Shqipëria në qendër të xhiros 9.3 mld euro. Qendra Europiane: Pika kyçe e trafikut nga Afganistani në BE-Regjistrimet në gjimnaze, ja procedurat dhe afatet-Investimi në Sharrë, Veliaj: E kthejmë në vend dinjitoz-Ministria e Drejtësisë sqaron rritjen e tarifave të përmbarimit-Opinion/ Në qendër të reformës së administratës qendron profesionalizmiSCAN

Kontrolli i Lartë i Shtetit ka kallëzuar në Prokurori drejtorin e spitalit psikiatrik “Ali Mihali” në Vlorë. Pas kryerjes së auditimit ka rezultuar se ndaj Buxhetit të Shtetit është shkaktuar një dëm ekonomik që kap vlerën 26,4 milionë lekë, ndërsa dëmi ekonomik i mundshëm në të ardhmen shkon në 31,3 milion lekë.Nga auditimi rezultuan një sërë shkeljesh të dispozitave ligjore e nënligjore në fuqi, ndër të cilat më kryesoret janë:-Në tenderin e zhvilluar me objekt “Shërbimi  i lavanderisë dhe furnizimi me inventar ekonomik”, në shkurt 2016, me vlerë kontrate 112,009,392 lekë me TVSH, me afat 4 vite (01.05.2016-30.04.2020), dëmi ekonomik total i shkaktuar Buxhetit të Shtetit, nga përllogaritja e gabuar e vlerës së kontratës, është në vlerën 3,999,199 lekë për vitin e parë të kontratës dhe dëmi ekonomik i mundshëm në të ardhmen për 3 vitet e tjera të kontratës është në vlerën 11,755,860 lekë.-Nga auditimi i zbatimit të procedurës së prokurimit të zhvilluar me objekt “Shërbime për pastrim të ambienteve të brendshme dhe të jashtme si dhe sistemimin e ambienteve të gjelbërta të Spitalit Psikiatrik Vlorë”, dëmi ekonomik i shkaktuar Buxhetit të Shtetit, nga përllogaritja e gabuar e zbatimit të vlerës së kontratës, është në vlerën 5,131,297.25 lekë me TVSH për 10 muaj të zbatimit të kontratës dhe dëmi i mundshëm/pritshëm për 38 muajt e tjera të realizimit të kontratës është në vlerën 19,498,929 lekë me TVSH.“Evadimi i mbetjeve urbane të Spitalit Psikiatrik “Ali Mihali” Vlorë” me vlerë 1,479,971.98 lekë me TVSH, me një operator ekonomik privat. Evadimi i mbetjeve urbane është një shërbim i cili mbulohet nga kontrata 5 vjeçare me nr. 4558 Prot., e lidhur më datë 31.10.2014 mes të njëjtit operator ekonomik dhe Bashkisë Vlorë. Pra, për të njëjtin shërbim kompania private është paguar dy herë. Për pasojë, shuma e kësaj procedure në vlerën 1,479,971.98 lekë, përbën dëm ekonomik për llogari të Buxhetit të Shtetit”.Në kundërshtim me Kodin e Punës në shërbimin e lavanderisë drejtori bëri ndërpreu marrëdhëniet e punës 4 punonjësve të lavanderisë dhe 28 punonjësve të pastrimit.–“Nga mosndjekja e procedurave ligjore në ndërprerjen e marrëdhënieve të punës me ish punonjësit, Spitali Psikiatrik Vlorë është paditur me të drejtë nga 22 persona, nga të cilët 12 janë në proces gjykimi, nga ku pretendohet një dëmshpërblim në vlerë totale 6,158,765 lekë fituar në shkallën e parë të gjykimit, ndërsa 10 çështje janë përfunduar, duke e detyruar Spitalin Psikiatrik Vlorë të paguajë vlerën 7,737,491 lekë, vlerë e cila përbën efekt financiar negativ për Buxhetin e Shtetit”.-Nga auditimi i gjendjeve debitore rezulton se institucioni nuk ka politika të qarta për arkëtimin e detyrimeve dhe menaxhimin e debitorëve dhe nuk ka mundur të arkëtojë debitin e krijuar ndër vite në vlerën 14,808,039 lekë.Gjithashtu, për përmirësimin e punës, KLSH ka rekomanduar 15 masa organizative, 14 masa për shpërblim dëmi dhe 6 masa disiplinore.SCAN

PANORAMA-Koncesioni i ri/Shitja e makinave, leja e qarkullimit të private. Një kompani gjermane kërkon koncesionin e lejes së qarkullimit. Preken të gjithë ata që blejnë makinë. Sa është tarifa dhe modeli i lejes me çip-Flet kreu i Tatimeve/ Bashkia fal 24 milionë USD detyrime, Naska: Kush do të përfitojë-KLSH zbulon 590 milionë euro abuzime, Basha: Rama t’i shkarkojë-Bashkia u sekuestron çadrat dhe shezlonget bizneseve pa licencë. Kreu i Tatimeve: Një numër shumë i lartë plazhesh private s’kanë shlyer detyrimet-Shkelet afati për rojet bregdetareGAZETA SHQIPTARE-Si do të ristrukturohet administrata, detajet. Milena Harito: Çdo nëpunës i administratës, në bazë të dosjes së tij profesionale dhe të performancës do të vlerësohet në vijimësi. Në 2018, gati regjistri për 12 mijë punonjës-Kompensimi/ Ish-pronarët, 24 mijë dosjet në shqyrtim nga viti 1993-2016-Rama: Një agjenci për pronat, hipotekat do merren për 30 minuta-Qeveria “Rama 2”, mendohet struktura e re me 10 ministriSHEKULLI-Pronat, 250 padi ndah Hipotekës. Skandali/Favore për vendimet e dhëna ndaj subjekteve anonime, duke krijuar mbivendosje të titujve-Raporti: Shqiptarët duan azil edhe në Estoni-PD del me propozim të ri, reformë tjetër territoriale me 100 bashki-Lejet e qarkullimit me koncesion, shtohet taksë e re-Rrajcë, në pyllin e trashëgimisë botërore të natyrës shqiptareMAPO -Projekti/Qeveri e vogël, Rama më pranë variantit me dhjetë ministri-Kriza energjetike, importet nuk mundën të përballojnë hapësirën-Editorial/ Po sikur ta kthenim turizmin në industrinë tonë kombëtare?!SCAN