Lajme KLSH    

Afërsisht 10 miliardë lekë, apo rreth 100 milionë dollarë, është dëmi ekonomik i konstatuar për vitin 2018 nga shoqëritë në pronësi të shtetit dhe investimet me fonde të huaja.TV Scan ka zbardhur një raport të Kontrollit të Lartë të Shtetit për rezultatet e auditimeve të kryera në këto dy sektorë për vitin 2018, që mban datën 30 janar. Në të paraqiten rezultatet e kontrolleve të Departamentit të Auditimit të Shoqërive Publike dhe Investimeve të Huaja për vitin 2018.Auditimet e kryera gjate vitit 2018 janë kryesisht auditime përputhshmërie, ligjshmërie dhe rregullshmërie, si dhe auditime financiar. Masa për shpërblim dëmit ekonomik, eliminimin shpenzimet jo në përputhje me parimet e ekonomicitetit, eficiencës dhe efektivitetit, te ardhura te munguara janë në shumën gjithsej 10,2 miliardë lekë, nga te cilat shuma 6,7 miliardë i përket dëmit ekonomik dhe 3,5 miliardë për efektin negativ financiar ose shpenzime jo ne përputhje me ligjet.Sipas fushave te auditimit përkatëse konstatohet dëmi ekonomik: Në Shoqëritë Publike në vlerën 6,7 miliardë lekë dhe në Projektet me Financime të Huaja në vlerën 62 milionë lekë.Në raport theksohet se KLSH i është drejtuar prokurorisë me 4 kallëzime penale, për 5 drejtues apo administratorë të shoqërive dhe 4 indicie për kallëzim penal.Lorenc Rabeta/SCAN

Afërsisht 10 miliardë lekë, apo rreth 100 milionë dollarë, është dëmi ekonomik i konstatuar për vitin 2018 nga shoqëritë në pronësi të shtetit dhe investimet me fonde të huaja.TV Scan ka zbardhur një raport të Kontrollit të Lartë të Shtetit për rezultatet e auditimeve të kryera në këto dy sektorë për vitin 2018, që mban datën 30 janar.Në të paraqiten rezultatet e kontrolleve të Departamentit të Auditimit të Shoqërive Publike dhe Investimeve të Huaja për vitin 2018.Auditimet e kryera gjate vitit 2018 janë kryesisht auditime përputhshmërie, ligjshmërie dhe rregullshmërie, si dhe auditime financiar.Masa për shpërblim dëmit ekonomik, eliminimin shpenzimet jo në përputhje me parimet e ekonomicitetit, eficiencës dhe efektivitetit, te ardhura te munguara janë në shumën gjithsej 10,2 miliardë lekë, nga te cilat shuma 6,7 miliardë i përket dëmit ekonomik dhe 3,5 miliardë për efektin negativ financiar ose shpenzime jo ne përputhje me ligjet.Sipas fushave te auditimit përkatëse konstatohet dëmi ekonomik: Në Shoqëritë Publike në vlerën 6,7 miliardë lekë dhe në Projektet me Financime të Huaja në vlerën 62 milionë lekë.Në raport theksohet se KLSH i është drejtuar prokurorisë me 4 kallëzime penale, për 5 drejtues apo administratorë të shoqërive dhe 4 indicie për kallëzim penal.Lorenc Rabeta/SCAN

Presidenti i Republikës Ilir Meta nëpërmjet një letre drejtuar kryetarit të Kuvendit dhe Bujar Leskajt, i kërkon këtij të fundit të qëndrojë në krye të KLSH-së deri sa të zgjidhet një kryetar i ri.Presidenti nënvizon që qëndrimin në këtë post e parashikon edhe ligji, ku në “nenin 24 parashikohet shprehimisht se: “Për përfundimit të mandatit të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, ky i fundit qëndron në detyrë deri në zgjidhjen e Kryetarit të ri”.“Për më tepër, qëndrimi në detyrë i Kryetarit të Kontrollit të Lartë të SHTETIT, deri në zgjedhjen e Kryetarit të ri, lidhet edhe me statusin që ka ky pozicion kushtetues”, vijon letra.“Nëse organi i Kontrollit të Lartë të Shtetit do të përfaqësohej nga një funksionar tjetër dhe jo nga Kryetari i tij, kjo do të zhvishte atë nga mbrojtja kushtetuese dhe ligjore që ka ky institucion dhe në këtë mënyrë do të cenohej integritet dhe pavarësia e tij.Kjo është jo vetëm një e drejtë e dhënë nga ligji, por edhe një detyrim i parashikuar prej tij, për të garantuar pavarësinë e Kontrollit të Lartë të Shtetit si institucioni më i lartë i kontrollit ekonomik e financiar edhe përgjatë periudhës tranzitore, deri ën zgjedhjen e Kryetarit të ri të këtij organi”, përfundon letra. Letra e plotë lexo këtu.E.Z./SCANLexo edhe këtë: KLSH: Bujar Leskaj përfundon mandatin, kompetencat e kryetarit i kalojnë Lindita Milos

Në datën 8 janar 2019, pas botimit në Fletoren Zyrtare, ka hyrë në fuqi Vendimi i Kryetarit të KLSH sipas të cilit delegohet ushtrimi i detyrës dhe përgjegjësive shtetërore të titullarit të institucionit përgjatë fazës kalimtare e tranzitore nga përfundimi i mandatit kushtetues të Kryetarit të KLSH (datë 23 dhjetor 2018) deri në emërimin nga ana e Kuvendit të Shqipërisë të Kryetarit të ri të KLSH-së, tek Zv/Kryetari i KLSH, znj. Lindita Milo (Lati).“Javën e fundit të dhjetorit në takime të veçanta, Kryetari i KLSH-së, z.Leskaj informoi për Vendimin e delegimit të kompetencave tek Zv/Kryetari i KLSH, znj. Lindita Milo, Presidentin e Republikës, Kryetarin e Kuvendit, zv/Kryetarin e Kuvendit, Kryetarët e Partive opozitare dhe Kryetarët e Grupeve Parlamentare, si edhe Kryetarin e Komisionit për Ekonominë dhe Financat në Kuvendin e Shqipërisë dhe pas realizimit të takimeve zyrtare, në datën 31 dhjetor 2018 përcolli vendimin tek Qëndra e Publikimeve Zyrtare. Vendimi hyri në fuqi me botimin në Fletoren Zyrtare në datën 8 janar 2019” njofton KLSH.Zonja Lindita Milo (Lati), aktualisht Zv/Kryetare dhe Drejtore e Përgjithshme në Kontrollin e Lartë të Shtetit ka përfunduar studimet universitare në profilin Financë- kontabilitet, mban titullin shkencor “Profesor” si dhe gradën shkencore “Doktor” në Kontabilitet (1996) nga Universiteti i Tiranës dhe Ph.D. në Ekonomiks (2001) nga “Staffordshire University”, Britania e Madhe. Në vitet 2006-2016, zj.Milo ka qenë Kryetare e Autoritetit Shqiptar të Konkurrencës, që nga viti 1990 e në vijim Lektore pranë Departamentit të Kontabilitet, Fakulteti Ekonomik, Universiteti i Tiranës. Zonja Milo në vitet 2004-2010 ka qenë anëtare e Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit, Bashkëpunëtore e jashtme e IEKA që në vitet e para të themelimit të profesionit të auditimit të jashtëm. Autore e disa teksteve, monografive, artikujve dhe punimeve të tjera shkencore në fushën e kontabilitetit, konkurencës, auditimit, etj.Ky vendim, sipas KLSH-së, arsyetohet nga korniza ligjore e rregullatore në vendin tonë, si dhe u referohet praktikave më të mira bashkëkohore të INTOSAI-t që kontribuojnë në konsolidimin e pavarësisë, neutralitetit, paanësisë dhe integritetit të Institucioneve Supreme të Auditimit.SCAN