Lajme KLSH    

Hekurudha Shqiptare ka përdorur subvencionin e akorduar për biletat e udhëtarëve për paga punonjësish. Kontrolli i kryer nga Kontrolli i Lartë i Shtetit për periudhën nëntor 2014-dhjetor 2017, ka evidentuar se subvencioni buxhetor prej 1.23 miliardë lekësh gjatë kësaj periudhe është përdorur në kundërshtim me ligjin.Një tjetër shkelje e rëndë e konstatuar nga KLSH është mospagesa e kësteve të një kredie marrë nga qeveria italiane, për një shumë prej 1.75 milionë eurosh.Kjo shumë është paguar më tej nga Ministria e Financave, me rrjedhojë një dëm financiar në buxhetin e shtetit.KLSH ka gjetur gjithashtu shkelje të tjera në procedurat e prokurimit dhe shlyerjes së faturave, për një vlerë totale mbi 25 milionë lekë.Për shkeljet e mësipërme, raporti përfundimtar i auditimit i është dërguar si indicia për vepra penale edhe Prokurorisë së Durrësit.Ersuin Shehu/SCAN

GAZETA SHQIPTAREPlatforma antikrim, PD-LSI katër grupe të përbashkëta puneShembja e Teatrit, BE: Ligji të amendohet, duhet garë e hapurNikos Kotzias: Shumë shpejt mbyllen negociatat për 10 çështjet me ShqipërinëAhmetaj: Nga 1 janari, asnjë kazino në qendrat e banuaraGrandet për mbrojtjen e pyjeve, afati I aplikimit 24 shtatoriVetingu, shkarkohet nga detyra prokurori Bujar HotiOperacion antidrogë në tri shtete, bien në pranga 18 shqiptarëMundësi studimi në Shtetet e BashkuaraSHEKULLIShqipëria, rekord negative në Ballkan me koncesionetLigji/Qeveria: Vitin tjetër heqim dorë nga ofertat e pakërkuaraNikos Kotzias: Do të mbyllim 10 marrëveshje me ShqipërinëShkarkohet prokurori Bujar Hoti, futet në ngërç ngritja e KLP-sëIsh-të përndjekurit, gati kësti I dytë për 540 trashëgimtarëMAPOOpozita me 4 grupe pune për vettingun dhe reformatLetra e KE: Duhet garë e hapur, politika e lexon në forma të ndryshmeVetting/Shkarkohet prokurori Hoti, bllokohet ngritja e Këshillit të Lartë të DrejtësisëSHQIPTARJA.COMAuditimi/Shkelje në subvencionin, KLSH do ndjeke penale për drejtuesit e hekurudhaveBrukseli: Ligji për Teatrin s’shkel marrëveshjen me BETirana dhe Durrësi fillojnë erën e transmetimeve dixhitaleTrashëgimtarët, 540 emrat që kanë gati këstin e dytëPANORAMALetra e KE për Teatrin: Ligji nuk shkel MSA-në, por duhet të ketë garëShkarkohet prokurori Hoti, KLP hyn në ngërçEkonomia rrëzon dekretin e Metës, Ahmetaj: Kazinotë largohen nga qytetetBiletat e udhëtarëve, KLSH: U abuzua me 1,2 miliardë lekë fondeTë përndjekurit, 620 emrat që marrin këstin e dytëUdhëzimi i ministrisë për pensionet e invaliditetit, shtesat për çdo kategori.SCAN

Kontrolli i Lartë i Shtetit ka kërkuar nisjen e një procedimi penal në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Durrës për Shoqërinë “Hekurudha Shqiptare” SHA Durrës pas audititit  të kryer për periudhën tre veçare, 1 nëntor 2014- 31 dhjetor 2017.Në raport janë konstatuar shkelje që sipas KLSH kanë shkaktuar një dëm prej miliona lekësh në buxhetin e shtetit.Rezulton se kjo shoqëri nuk ka zbatuar plotësisht procedurat ligjore për përdorimin e subvencionit të akorduar për transportin e udhëtarëve për periudhën objekt auditimi, duke ndryshuar destinacionin e këtij subvencioni në vlerën 1,230,000,000 lekëve.Sipas raportit të KLSH, i gjithë subvencioni është përdorur për mbulimin e fondit të pagave dhe sigurimet shoqërore për shoqërinë Hekurudha Shqiptare.Po ashtu Shoqëria e sipërpërmendur nuk ka paguar këstet e kredisë italianeme një vlerë prej 1,746,915 Euro e paguar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë që përbën efekt negativ financiar për buxhetin e shtetit.Shkelje janë konstatuar dhe në procedurat e tenderave me një dëm prej 7 milion lekësh.Nisur nga këto, KLSH i ka kërkuar administratorit të shoqërisë marrjen e masave disiplinore për 6 punonjës dhe 11 specialistë.Ja shkeljet e konstatuara sipas KLSH-së-Nga Shoqëria “Hekurudha Shqiptare” SHA, nuk janë zbatuar plotësisht procedurat ligjore për përdorimin e subvencionit të akorduar për transportin e udhëtarëve për periudhën objekt auditimi, duke ndryshuar destinacionin e këtij subvencioni në vlerën 1,230,000,000 lekë e cila përbën shkelje të disiplinës buxhetore dhe shpenzime jo në përputhje me ligjin po në të njëjtën vlerë.Konkretisht i gjithë subvencioni është përdorur për mbulimin e fondit të pagave dhe sigurimet shoqërore për shoqërinë Hekurudha Shqiptare, duke ndryshuar në këtë mënyrë destinacionin e këtij shpenzimi të dhënë nga buxheti i shtetit, në kundërshtim me Ligjin nr. 9374, datë 21.02.2005 “Për ndihmën shtetërore”, Ligjin nr. 185/2013, datë 02.12.2013 “Për buxhetin e vitit 2014”, Ligjin nr. 119/2012, datë 17.12.2012 “Për buxhetin e vitit 2013”, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 817, datë 28.12.2005 “Për miratimin e rregullores “Për procedurat dhe formën e njoftimit”, Vendimin e Komisionit të Ndihmës Shtetërore nr. 8, datë 02.02.2007 i ndryshuar me Vendimin nr. 15, datë 15.03.2007.-Nga auditimi mbi zbatimin e dispozitave ligjore në fuqi në zbatimin e strukturës organizative, në marrëdhëniet e punës dhe në dhënien e pagave dhe shpërblimeve është konstatuar se punonjësit e larguar nga puna kanë hapur procese gjyqësore ligjore për të cilat janë marrë 18 vendime të formës së prerë në vitet 2015-2017, me vlerë të efektit negativ financiar në shumën 11,481,144 lekë, nga të cilët 12 nga këto vendimi janë në proces.– Shoqëria nuk ka paguar këstet kredisë italiane, në kundërshtim me standardin kombëtar të kontabilitetit nr. 3, të përmirësuar, Instrumentet financiare, pika 14, duke sjellë rritje të riskut për mosparaqitjen e saktë të pasqyrave financiare. Vlera 1,746,915 Euro e paguar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë përbën efekt negativ fianciar për Buxhetin e Shtetit.-Ish drejtues të shoqërisë kanë likuiduar fatura për shërbim me roje private, të cilat nuk janë firmosur nga blerësi, nuk është përcaktuar vendi i kryerjes së shërbimit, nuk janë shoqëruar me procesverbalet e kryerjes së shërbimit dhe nuk është përcaktuar vendi i realizimit, me pasojë dëm ekonomik me vlerë 14,223,134 lekë.– Kontrata e furnizimit “Blerje traversa druri, për vitin 2016”, nuk është përfunduar në afatin e përcaktuar në kontratë, megjithatë nga ana e Shoqërisë nuk janë aplikuar penalitetet e përcaktuara që për këtë rast janë me vlerë 4,209,874 lekë. Janë konstatuar mangësi në zbatimin e tre kontratave të punimeve civile dhe furnizimit për tre raste me vlerë 3,530,714 lekë.– Në dy procedura prokurimi, fondi limit është përllogaritur më i lartë se ai real, në kundërshtim me Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1, pika 2. b, duke shkaktuar dëm ekonomik me vlerë 4,127,040 lekë dhe 3,611,600 lekë.– KLSH i ka kërkuar administratorit të shoqërisë të vlerësojë shkallën e përgjegjësisë dhe marrjen e masave disiplinore për 6 punonjës: E.D, në cilësinë e Drejtorit të NjBMIH, M.K, M.B, Xh.B, në cilësinë e anëtarëve të komisionit të përllogaritjes së fondit limit, P.N, N.P, në cilësinë e anëtarëve të KVO. Po ashtu është kërkuar marrja e masës disiplinore “Vërjetje” për 11 specialistë A.D, D.R, Ll.I, P.D, M.S, E.L, A.G, L.D, Sh.Xh, V.M, N.P, me detyrë specialist.Duke i konsideruar çështjet/veprimet e përmendura më sipër, si dhe çështje/probleme të tjera të trajtuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe Vendimin e Kryetarit të KLSH nr. 50, datë 17.06.2018, si veprime me pasoja të rënda për interesat e ligjshme të shtetit dhe të dënueshme sipas Ligjit nr.7895, datë 27.01.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, bazuar në nenin 281 të Kodit të Procedurës Penale, si dhe nenit 15, gërma “gj” të Ligjit nr.154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, është dërguar për indicie penale në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Durrës Raporti Përfundimtar i Auditimit të dhe Vendimi i Kryetarit të KLSH nr. 50, datë 17.06.2018 .

Rimbursimi i medikamenteve të shtrenjta është kthyer në një “mision të pamundur” për shumë pacientë. Disa medikamente edhe pse janë në listën e barnave të rimbursueshme është e vështirë që të mbërrijnë tek pacientët, si rezultat i kufizimeve që ka bërë Fondi i Kujdesit të Detyrueshëm Shëndetësor, pasi janë të kushtueshëm.Këtu flasim për medikamente që hollojnë ose mpiksin gjakun vlera financiare të të cilëve varion nga 10 mijë lekë në 200 mijë lekë. Për të ulur shpenzimet e veta ky institucion ka udhëzuar mjekë të familjes, nëpërmjet ashpërsimit të kritereve, që të pakësojnë dhënien e “xareltos” apo dhe medikamente të tjera të kushtueshme që rëndojnë buxhetin e Fondit.Në njërën anë ndodhen pacientë të cilët nuk marrin medikamente që ju takojnë me ligj e në anën tjetër ndodhen abuzimet financiare që kryhen nga Fondi. Abuzime këto të cilat do të ndikonin në përmbushjen e kërkesave me medikamentet të caktuara për pacientët.Kështu, referuar auditit të kryer nga KLSH për tremujorin e dytë të vitit rezulton se ky institucion i ka shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm prej 156 milionë lekë. Konkretisht 132,465 milionë lekë dëm janë si pasojë e likuidimeve më tepër nga mos reflektimi i çmimeve të ulura të barnave.Shkelje është konstatuar edhe në seancat e dializës. Sipas auditit të KLSH-së si pasojë e mos përfshirjes së vlerës për 2045 seancave dializë për pacientë të cilët tejkalonin 13 seanca/muaj përfituar padrejtësisht prej 2 spitaleve privatë janë shpenzuar janë  23,453 milionë lekë.Nëse ju rikthehemi përsëri shkeljeve të bëra me barnat në këtë institucion rezulton që 825mijë lekë dëm vjen si pasojë e pagesave të barnave me formë dozë mbi përcaktimet në Listën e Barnave të Rimbursueshme.Ndërkohë që ky institucion nuk ka zbatuar penalitete përkatëse për furnitorët që kanë shkelur afatin e lëvrimit të mallrave, dëmi i shkaktuar për këtë kategorie është 226 mijë lekë.Nëse i referohemi transparencës së bërë nga FSDKSH në lidhje me rimbursimet e medikamenteve, rezulton që publike janë bërë vetëm vlerat për 4 muajt e parë të vitit. Ndërkohë pacientët janë në pritje që në Shqipëri, një ditë, “abuzimeve” ti zbulohen “pasojat”.Entela Barjamaj/SCAN