Lajme KLSH    

Artikujt e fundit per KLSH


Në 5 vjet janë konstatuar në total 198 miliardë lekë dëme ekonomike nga administrata   Raporti alarmant i KLSH: Vjedhjet në shtet janë pesëfishuar pas 2013-s   Qeveria ka qenë gjithnjë në qendër të kritikave për sa i përket korrupsionit dhe abuzimet në institucionet shtetërore. Kontrolli i Lartë i Shteti ka përpiluar një raport alarmant që tregon për abuzimet financiare në administratën shtetërore përgjatë viteve të fundit. Raporti, i cili i është përcjellë edhe Kuvendit të Republikës, ka krahasuar shifrat e vjedhjeve në shtet që nga viti 2002 e deri më sot. Nga krahasimi, rezulton se pas vitit 2013, abuzimet financiare në shtet janë rritur me mbi 5 herë duke e bërë qeverinë aktuale abuzuesen më të madhe të fondeve publike dhe parave të qytetarëve, në krahasim me qeveritë e mëparshme. “Dëmi i konstatuar ka një prirje të qartë negative në vitet e fundit,” thuhet në raportin alarmant të KLSH-së që i është përcjellë Kuvendit. Sipas Kontrollit të Lartë të Shtetit, për periudhën 2006-2013, abuzimet financiare të zbuluara në shtet ishin në total, 61.9 miliardë lekë ose me një mesatare prej 7.7 miliardë lekësh në vit. Por pas vitit 2013, me ardhjen e qeverisë socialiste në pushtet, shifra e abuzimeve ekonomike është rritur me ritme të frikshme. Më konkretisht për periudhën 2014-2018, pra në vetëm 5 vjet janë konstatuar në total plot 198.1 miliardë lekë dëme ekonomike ose mesatarisht 39.6 miliardë lekë për çdo vit të qeverisë socialiste në pushtet. Kjo do të thotë se me ardhjen e qeverisë socialiste në krye të vendit abuzimet me fondet publike janë rritur me 5.1 herë. “KLSH, konstaton se mbetet shumë për të bërë për të krijuar kulturën e përgjegjshmërisë menaxheriale dhe për të garantuar një sistem të menaxhimit financiar dhe kontrolli sa më efektiv,” thuhet në raport. Raporti i KLSH konstaton një shifër të frikshme me keqmenaxhimin e taksave të qytetarëve të cilat kanë ardhur si nga shpenzimet jo me efiçencë, ashtu dhe nga shkelja e ligjit për qëllime abuzimi me fondet publike.   Pagesat e thesarit të shtetit prill 2019 (buxhetorët) / Ja firma që ka marrë tenderët e ndërtimit të ministrive dhe bashkive   Financat paguajnë 200 miliardë lekë vetëm në prill për oligarkët e qeverisë   Në datat 1 deri 26 prill 2019, thesari i shtetit ka ekzekutuar 21 transaksione me vlera mbi 100 milionë lekë. Pagesat janë: Lëvizje nga buxhetorët drejt Fondit të Kujdesit të Detyrueshëm Shëndetësor dhe Shoqëror; rimbursime Tatim mbi Vlerën e Shtuar apo Akciza; shpenzime për rritje të aktiveve të qëndrueshme instalime kompjuterike; grant për fëmijë të lindur (çeku i bebes); pagesa të paaftësisë nga Bashkia Tiranë; fond mujor paga institucion. Transaksionet e Thesarit ju mund t’i monitoroni çdo javë, duke klikuar dhe kërkuar në rubrikën Transaksione Thesari portali Spending Data Albania. Ndërkohë për këtë periudhë në total janë ekzekutuar 19.9 miliardë lekë ose afërsisht 200 miliardë lekë ( të vjetra) për 15 507 transferta. Festime muaji Prill: Jo vetëm pushime të gjata, por edhe pagat 6 ditë përpara përfundimit të muajit. Kështu ka vepruar një pjesë e aparatit buxhetor. Konkretisht sipas të dhëna të Thesarit, Kryeministria i ka urdhëruar Pagat e prillit në thesar që në datën 24. Pagesa Rikonstruksion Godina e Kryeministrisë: Një kompani shqiptare jo shumë e artikuluar në media, dhe me profilizim në rikonstruksion fasada dhe godina institucionale ka përfunduar rikonstruksion e katit nëntokësor të godinës së Këshillit të Ministrave. Sipas përshkrimit në pagesa të Thesari i Shtetit (e gjeni në portalin Spending Data Albania), shoqëria AD – Star është kontraktuar në tetor 2018 për këtë punim civil rikonstruktim. Deri tani shoqërisë i janë bërë katër pagesa me vlerë totale 189 milionë lekë. Po kjo shoqëri prej vitit 2015 është kontraktuar për rikonstruksione nga një numër i madh institucionesh publike si: Ministria e Infrastrukturës; Instituti i Monumenteve të Kulturës; Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare; Drejtoria e Arkivës së Shtetit; Kontrolli i Lartë i Shtetit; Bashkia për Pazarin e Korçës; Ministria e Zhvillimit Urban dhe turizmit. Transaksione sipas institucioneve.   Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari ndërtimore për objekte civile, industriale, bujqësore, ushtarake, banesa, zyra etj., për individë vendas dhe të huaj, për ndërtime të ndryshme private e shtetërore, për shtetin, duke organizuar edhe konsultime e veprimtari projektuese, preventivuese, inxhinierike etj. Prodhim materialesh ndërtimi: betone, inerte, gëlqere, granil, çakëll, parafabrikate për banesa, për ndërtime civile, industriale, për rrugë, ujësjellës, kanalizime etj. Veprimtari ndërtimore pëer ujësjellësa, kanalizime, ndërtime rrugësh, mirëmbajtje rrugësh e urash, ndërtime urash, trasesh, sistemime, rregullim ambientesh, punime të tjera hidroteknike. Bërje studimesh dhe hartim projektesh së bashku me preventivë për objekte civile, ndërtesa banimi, objekte industriale, rrugë, ujësjellës, kanalizime etj. Konsulencë tekniko ekonomike kryesisht në sferën e ndërtimeve, prodhimit e shitjes së material ndërtimit, punimeve hidroteknike. Shitje materiale ndërtimi kryesisht gëlqere, inerte, granil etj. Objekti i prokurimit: Rikonstruksion i godinës së Ministrisë së Zhvillimit Urban nga Autoriteti Kontraktor Ministria e Zhvillimit Urban. Ndriçim i gurit të qytetit nga autoriteti kontraktor Bashkia Përmet. Rigjallërimi i vlerave historike, kulturore e turistike të Zonës së Zhvillimit Rajonal 3, Korçë, Elbasan (3 lote) “2 Lot 1. Rruga Voskopojë – Kisha e Shën Prodhomit, Lot 2: Restaurimi i urës së Shën Prodhomit, Voskopojë, Lot 3: Rehabilitim i rrugëve “Xh. Kongoli”, “K.Papajani”, “T.Guranjaku”, “S. Mishta “dhe “B. Popa”- Elbasan Kapitali Themeltar (Lekë): 40 076 000,00 ; Seli/Zyra Qendrore: Përmet Lagjja e Re, Përmet Çështje Ligjore: 10.02.2015 Numri i çështjes: CN-860731-02-15. Arsyet e hapjes së çështjes: Depozitim i urdhrit nr.641-12 regj. 03770 prot. dt.04.02.2015, lëshuar nga Shoqëria “Shërbimi Përmbarimor ZIG”, ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore Alfred Çoma, që zotëron në shoqërinë “AD – Star” me NIPT-J69102207Ë. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhër të dytë.01.10.2015 Numri i çështjes: CN-325523-10-15 Pasaporta më të dhëna të karakterit deklarativ të kësaj shoqërie është e afishuar tek portali Open Corporates Albania

Instalimi i qeverisë socialiste në pushtet e ka shndërruar Shqipërinë në një republikë të mirëfilltë kleptokratike. Alarmi vjen nga një raport tronditës i Kontrollit të Lartë të Shtetit.Raporti, i cili i është përcjellë edhe Kuvendit të Republikës, ka krahasuar shifrat e vjedhjeve në shtet që nga viti 2002 e deri më sot.Nga krahasimi, rezulton se pas vitit 2013, abuzimet financiare në shtet janë rritur me mbi 5 herë duke e bërë qeverinë e Edi Ramës kampionen e abuzimeve me fondet publike në historinë e Shqipërisë.‘Dëmi i konstatuar ka një prirje të qartë negative në vitet e fundit,’ thuhet në raportin alarmant të KLSH-së që i është përcjellë Kuvendit.Shifrat e vjedhjeveSipas KLSH, për periudhën 2006-2013, abuzimet financiare të zbuluara në shtet ishin në total, 61.9 miliardë lekë ose me një mesatare prej 7.7 miliardë lekësh në vit. Por pas vitit 2013, me ardhjen e qeverisë socialiste në pushtet, shifra e abuzimeve ekonomike është rritur me ritme të frikshme.Më konkretisht për periudhën 2014-2018, pra në vetëm 5 vjet janë konstatuar në total plot 198.1 miliardë lekë dëme ekonomike ose mesatarisht 39.6 miliardë lekë për çdo vit të qeverisë socialiste në pushtet. Kjo do të thotë se me ardhjen e qeverisë socialiste në krye të vendit abuzimet me fondet publike janë rritur me 5.1 herë.‘KLSH, konstaton se mbetet shumë për të bërë për të krijuar kulturën e përgjegjshmërisë menaxheriale dhe për të garantuar një sistem të menaxhimit financiar dhe kontrolli sa më efektiv,’ thuhet në raport.Raporti i KLSH konstaton një shifër të frikshme me keqmenaxhimin e taksave të qytetarëve të cilat kanë ardhur si nga shpenzimet jo me efiçencë, ashtu dhe nga shkelja e ligjit për qëllime abuzimi me fondet publike. /Syri.net

Kontrolli i Lartë i Shtetit ka konstatuar një sërë problematikash përsa i përket menaxhimit të emergjencave në vend. Në raportin për vitin 2018 theksohet se përmbytjet janë një ndër problemet më të shpeshta me të cilat përballet Shqipëria ndërsa Sistemi për menaxhimin e fatkeqësive dhe riskut të përmbytjeve rezulton me  boshllëqe dhe kapacitet të limituar në përgjigje të përmbytjeve. Lidhur me auditimet e fondeve për katastrofa KLSH ka organizuar një aktivitet  me institucione nga vende të ndryshme të Evropës Emergjencat Civile në Shqipëri menaxhohen në mënyrë paradoksale. Ky është përfundimi i raportit të Kontrollit të Lartë të Shtetit për vitin 2018. Janë një sërë problematikash të cilat ngrihen duke nisur që nga planifikimi i fondeve në buxhet. KLSH konstaton parregullsi që lidhen me procesin e planifikimit dhe ekzekutimit të fondeve për parandalimin dhe përballimin e emergjencave civile si: mos regjistrimi në një regjistër të dedikuar i gjithë kërkesave të njësive vendore për dëmshpërblimin e familjeve të dëmtuara; mungesa e monitorimit dhe kontrollit mbi mënyrën dhe shpërndarjen e fondit si dhe mungesa e informacionit për shumat financiare të shpërndara familjeve të dëmtuara nga fatkeqësitë natyrore; planifikime jo të drejtë që kanë çuar në vonesa mbi 2 vite në ekzekutimin e ndihmave. Sipas Kontrollit të Lartë të shtetit mungon totalisht bashkëpunimi midis institucioneve për parandalimin e emergjencave. Ndërsa përmbytjet janë  fatkeqësia natyrore më e përsëritur në Shqipëri KLSH thekson se Sistemi për menaxhimin e fatkeqësive dhe riskut të përmbytjeve ka boshllëqe dhe mungesë në informacion. Kontrolli i Lartë i shtetit kërkon që mbrojtja nga përmbytjet  të konceptohet si një sistem me masa afatgjata të planifikuara të paktën për 10-15 vjet. Lidhur me auditimin e fondeve që lidhen me fatkeqësitë natyrore Kontrolli  Lartë i Shtetit organizoi një aktivitet ku morën pjesë drejtues të institucioneve audituese nga një sërë vendesh në Evropë. “Është shume e rëndësishme qe bashkëpunimi me institucionet te jete efektiv në parandalimin e fatkeqësive natyrore. Përgatitja  nuk është e lehte dhe është e nevojshme te bashkëpunojmë dhe performojmë në grup.” Kontrolli i Lartë i Shtetit përfshin ndryshimet në kuadrin ligjor, teknik, financiar, dhe shkencor duke përcaktuar përgjegjësitë dhe përforcimin e kapaciteteve të institucioneve përgjegjëse.   b.b/dita

FacebookTwitterLinkedinNëse vonohesh deri në dy javë në pagimin e siguracionit vjetor të deturueshëm për automjetin, do të gjobitesh me deri në 50 mijë lekë. Ky është një nga ndryshimet që ka parashikuar projektligji i ri për Kodin Rrugor. Për këtë, Konfindustria do ti kërkojë deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë të mos miratojë në seancë plenare projektligjin në fjalë, për disa ndryshime në Kodin Rrugor. Kërkesë e njëjtë do të bëhet edhe për Presidentin për të mos dekretuar ligjin në rast të miratimit nga ana e Kuvendit. Sipas Konfindustrisë, disa nga ndryshimet e propozuara në projektligj, cënojnë interesin publik, dhe janë me tipare të qarta klienteliste të tipit “state capture/kapje e shtetit”, duke rënduar në mënyrë të drejtpërdrejtë financiarisht kostot e biznesit dhe jetesës së qytetarëve shqiptarë. Gjithashtu, procedurialisht, thotë Konfindustria, projekt ligji i Kodit Rrugor është kaluar për miratim në Kuvendin e Shqipërisë pa u debatuar me grupet interesit dhe duke shfrytëzuar gjendjen e trazuar politike si edhe funksionimin jo normal të Kuvendit të Shqipërisë. “Gjendja bëhet edhe më e rëndë në kushtet kur Gjykata Kushtetuese prej kohësh është praktikisht jofunksionale. Eshtë e papranueshme dhe antikushtetuese, që qytetarët dhe bizneset, të penalizohen në mënyrë automatike deri në 50 mijë lekë gjobë, kur kalojnë 15 ditë pa paguar siguracionin vjetor të detyrueshëm edhe pse mund të jenë në kushtet e mospërdorimit të mjeteve në pronësi. Një praktikë e tillë e pashembullt, që prek zotëruesit e mbi 600 mijë automjeteve në Shqipëri, është e panjohur në vendet e Rajonit, BE dhe më gjerë. Në vendet në fjalë siguracionet e mjeteve motorrike mund të gjenden me kohëzgjatje të shumëllojtë, sipas kërkesave të tregut”- citon Konfindustria. Për të, në tregun shqiptar, me shfaqje të dukshme të grupimeve të tipit “kartel”, siguracionet e detyrueshme të mjeteve gjenden vetëm në afatin kohor 1 vjecar. Konfindustria gjykon se, penalitetet për zotëruesit e mjeteve mund të shkojnë në vlera prej shumë miliona euro/vit, që do të shkojnë, sipas saj, në përfitim të dyfishtë të kompanive të sigurimit. Së pari, rendit ajo, rrisin në mënyrë të padrejtë të ardhurat e operatorëve nga primet e sigurimit të detyrueshëm pavarësisht, nëse mjetet përdoren ose jo nga qytetarët dhe bizneset. Së dyti, shkojnë për të plotësuar detyrimet ligjore financiare në miliona euro, që kompanitë e sigurimit nuk kanë derdhur prej vitesh në Byronë e Sigurimeve. Konfindustria i kërkon Kuvendit të Shqipërisë të shqyrtojë përgjegjësinë e ekzekutivit dhe sidomos Agjencisë së Mbikqyrjes Financiare/AMF si institucion në varësi të drejtpërdrejtë të tij, për çmimet e larta, mungesën e llojeve të produkteve, problematikat e pagesave të siguracioneve, etj. Problematikat e mësipërme janë pasojë e drejtpërdrejtë e mungesës së konkurencës dhe gjendjes së organizimeve të tipit “kartelit” në tregun e sigurimeve, të vërejtur edhe nga Autoriteti i Konkurencës. Sipas të dhënave në 20 vitet e fundit në Shqipëri kanë ndodhur mbi 7000 mijë aksidente automobilistike. Megjithëse tregu i sigurimeve ka rezultuar me rritje në aspektin e të ardhurave, kompanitë e sigurimit kanë paguar më pak dëme. Primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar – shkurt kapën vlerën mbi 2,369 milionë lekë, ose 1.37% më shumë se në periudhën janar – shkurt 2018. Por, dy muajt e parë të vitit kanë regjistruar më pak dëme të paguara nga kompanitë e sigurimit krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sipas të dhënave zyrtare të Autoritetit të Mbikqyrjes Financiare, gjatë periudhës janar – shkurt 2019, dëmet e paguara bruto në tregun e sigurimeve arritën në rreth 0.83 milionë lekë, ose 6.78% më pak se në periudhën janar – shkurt 2018. Në tregun shqiptar gjenden mbi 10 kompani sigurimesh, megjithatë, ka gati dy vite që në tregun e sigurimeve ka një qëndrueshmëri lidhur me primet e sigurimit për mjetet motorike. Por këto prime shfaqen me ndryshime të pakonsiderueshme nga kompania në kompani. Kontrolli i Lartë i Shtetit mendon se ky treg ka tiparet e një oligopoli dhe se Autoriteti i Konkurrencës ka dështuar në bashkëpunimin me Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare për të ndryshuar këtë situatë. Raporti më i fundit i KLSH-së tregon në lidhje me performancën e AMF-së se ka një sërë problematikash dhe më kryesorja është qënësia e tregut oligopol. “Në ushtrimin e kompetencave të veta sa i përket mbikëqyrjes së kompanive të sigurimit, AMF, në raste të caktuara, nuk ka vepruar gjithmonë në përputhje të plotë me ligjin duke mos marrë masat sanksionuese përkatëse, në shumën 27.400.000 lekë (gjoba të pavendosura). Autoriteti i Konkurrencës ka dështuar në bashkëpunimin me AMF-në për sigurimin e një konkurrence të lirë dhe të ndershme në tregun e sigurimeve dhe ky treg shfaq tiparet e një oligopoli” do të raportonte KLSH. Ajo thekson se përgjatë viteve 2015-2017 AMF ka qenë pjesërisht efektiv në përmbushjen e misionit institucional si rregullues dhe mbikëqyrës i tregut të sigurimeve. “Problematikat historike të AMF-së e të këtij tregu, administrimi nga strukturat drejtuese, si dhe vendim-marrja e Bordit, kanë cenuar mirëfunksionimin e vetë tregut, transparencën dhe mbrojtjen e konsumatorit. Pavarësisht vullnetit dhe punës së mirë të drejtuesit aktual të AMF-së, përpjekjet për të arritur objektivat emergjente dhe strategjike të paracaktuara duhet të intensifikohen” citohet në dokument. Raporti thekson se Byroja Shqiptare e Sigurimit, nuk ka përmbushur funksionin e vet dëmshpërblyes dhe mbikëqyrja e AMF-së ndaj saj nuk ka arritur pritshmërinë. “Fondi i Kompensimit, edhe pse ka treguar shenja rimëkëmbjeje nga ngërçi vetëm vitin e fundit, mbart ende 277.056.933 lekë pagesa dëmesh ose rreth 25% nga shlyerja e plotë e tij” thuhet në raport. KLSH nënvizon se lidhur me detyrimet e pashpërndara të vitit 2018 u la afat deri në janar 2019 për të mbyllur detyrat ashtu sikurse kishte përcaktuar AMF në vendimin e vet lidhur me Fondin e Kompensimit.   FacebookTwitterLinkedin REMOTE_ADDR:[]