Lajme KLSH    

Artikujt e fundit nga KLSH


Denisa CanametiKLSH synon të jetë një institucion profesional i besueshëm që i kontribuon shtimit dhe kursimit të vlerës së parave publike, duke dhënë siguri mbi llogaritë financiare të përdoruesve të tyre dhe duke ndihmuar në përmirësimin e menaxhimit të Qeverisë e të enteve të tjera publike nëpërmjet auditimit, duke fituar në këtë mënyrë besim të plotë tek qytetarët shqiptarë dhe të audituarit.Misioni i këtij insitutcioni është informimi i publikut dhe i Kuvendit të Shqipërisë në lidhje me përdorimin e burimeve me ekonomicitet, efektivitet dhe efiçiencë nga pushteti qendror dhe lokal dhe nga njësi të tjera publike, si dhe nxitja e përgjegjshmërisë në të gjithë sektorin publik, në përputhje me praktikat me të mira të BE dhe me standardet ndërkombëtare të INTOSAI, duke kontribuar për qeverisjen e mire, nëpërmjet luftës kundër korrupsionit.Raportet e dala nga auditimet e kryera në subjekte të ndryshme janë bërë shkas për evidentimin e shkeljeve me dëm ekonomik të konsiderueshëm për buxhetin e shtetit. Duke nxitur edhe median për ndjekjen e disa çështjeve të rëndësishme për interesin publik.Por, me 19 maj 2017, kryetari i KLSH-së, Bujar Leskaj ka firmosur një vendim ku thuhet se auditimet e ushtruara në subjekte nuk do të publikohen në webin e institucionit, gjatë periudhës elektorale që përkon me zgjedhjet e organeve ligjislative, për periudhën 23 maj-27 qershor 2017.Urdhri ka hyrë në fuqi menjëherë!/ ProPacientit.com

Kontrolli i Lartë i Shtetit ka vendosur që në periudhën mes 23 majit dhe 27 qershorit të mos publikojë raporte auditimi me gjetjet në subjekte të ndryshme që kanë kaluar në këtë sitë.Sipas një urdhri që mban firmën e kreut të këtij institucioni Bujar Leskaj bëhen të ditura edhe detajet. “për shkak të Zhvillimit të fushatës elektorale në vend dhe evitimit të keqpërdorimit të materialeve të publikuara nga KLSH  urdhëroj: Vendimet e Kryetarit të KLSH mbi auditimet e ushtruara në subjektet nuk do të publikohen në uebin e institucionit gjatë periudhës elektorale që përkon me zgjedhjet e organeve legjislative” thuhet në urdhrin e Leskajt.KLSH prej kohësh ka krijuar një traditë të publikimit të uebin e saj të raporteve të auditimit që përmbyllen për subjektet në një variant të shkurtuar.Publikimet mes të tjerave përfshijnë abuzimet e gjetura, rekomandimet e bëra si dhe një afat për zbatimin e tyre.Nertila Maho/SCAN

Qeveria duhet të dëmshpërblejë ish-të përndjekurit në shumën e 52.7 miliardë lekëve apo 425 milionë dollarë, shkruan ‘Panorama”.Pas daljes të ligjit për dëmshpërblimin e ish-të përndjekurve për periudhën 2009- 2015 janë dhënë 16.7 miliardë lekë apo 135 milionë dollarë, ndërsa detyrimi i palikujduar i qeverisë llogaritet 36 miliardë lekë ose 290 milionë dollarë.Fatura financiare e dëmshpërblimit për ish-të përndjekurit është zbardhur nga Kontrolli i Lartë i Shtetit. Bëhet fjalë për dëmshpërblimin e viteve të burgut, duke mos përfshirë shpërblimin për punën e papaguar.Kontrolli i Lartë i Shtetit, duke marrë parasysh numrin e dosjeve të ish-të përndjekurve dhe këstet e dëmshpërblimit të ndara gjatë këtyre 7 viteve, arrin në përfundimin se për përfundimin e procesit duhen edhe 18 vjet.Në këto kushte kreu i institucionit, Bujar Leskaj, i ka rekomanduar qeverisë rritje të fondit, duke përdorur 20 për qind të të ardhurave nga privatizimet strategjike për kompensimin.FATURAKontrolli i Lartë i Shtetit kontrolloi të gjithë legjislacionin dhe skemën e shpërndarjes së dëmshpërblimit. Në raportin e performancës, KLSH shprehet se nga institucionet shtetërore përgjegjëse, jo vetëm që nuk janë realizuar detyrimet ligjore ndaj ish-të përndjekurve, por nuk ka një datë të saktë se kur përfundon procesi i dëmshpërblimit.KLSH arrin në përfundimin se nisur nga numri i dosjeve dhe dëmshpërblimit që llogarit çdo vit buxheti në vlerën e 1.93 miliardë lekëve, detyrimi i palikuiduar do të shlyhej brenda 18 viteve. Në total fatura financiare për përfundimin e procesit llogaritet 52.7 miliardë lekë, ndërsa pa likuiduar kanë mbetur 36 miliardë lekë.“Përqindja e planifikuar për dëmshpërblimin e ish-të përndjekurve politikë rezulton në nivel shumë të ulët nga të ardhurat e planifikuara në buxhet. Në periudhën 2009- 2015, pas daljes së ligjit mbi dëmshpërblimin e ish-të dënuarve politikë të regjimit komunist, për çdo vit rezulton të jenë paguar mesatarisht 1.93 miliardë lekë dhe bazuar në përllogaritjen e bërë nga Ministria e Financave për 13.167 dosje të pranuara dhe të miratuara me vendimet përkatëse të Këshillit të Ministrave, shoqëria i detyrohet shtresës së ish-të përndjekurve një shumë prej 52.7 miliardë, nga të cilat janë dhënë 16.7 miliardë lekë.Me ritmet e pagesës së 7 viteve të fundit, pra mesatarisht 1.93 miliardë në vit, detyrimi i palikuiduar prej 36 miliardë lekësh do të shlyhej nga qeveria pas 18 vjetësh. Vlera e mësipërme përbën një shumë simbolike, pa folur për shpërblimin për punën e papaguar”, thuhet në raportin e Kontrollit të Lartë të Shtetit.RRITJA E DËMSHPËRBLIMITKontrolli i Lartë i Shtetit rekomandon rritje të fondit për skemën e dëmshpërblimit në mënyrë që procesi të përfundojë më shpejt. Leskaj rekomandon mënyrat duke nisur që nga të ardhurat e privatizimeve strategjike.Sipas raportit, 20 për qind të të ardhurave nga privatizimet të shkojnë për dëmshpërblimin e ish-të përndjekurve. Po ashtu kërkohet që të gjitha ndërmarrjet shtetërore jobuxhetore në zbatim të ligjit të derdhin 1% të fondit të pagave në buxhetin e Institutit të ish-të Përndjekurve Politikë.Sipas KLSH, për vitin 2015 janë 15 ndërmarrje ekzistuese jobuxhetore shtetërore që kanë detyrim derdhjen e fondit të 1% mbi fondin e tyre të pagave, për llogari të Institutit të ish-të Përndjekurve dhe nuk e kanë plotësuar këtë detyrim ligjor.REKOMANDIMET E KLSH• Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe Ministria e Financave të kërkojnë shtimin e fondeve për dëmshpërblimin e ish-të përndjekurve, duke mundësuar shlyerjen e detyrimeve:• Brenda vitit 2017 për dosjet e ish-të përndjekurve që janë dorëzuar në Ministrinë e Drejtësisë në vitet 2007–2008.• Brenda vitit 2018 për aplikimet e ish-të përndjekurve të dorëzuara pas vitit 2008 në Ministrinë e Drejtësisë.• Ministria e Financave dhe Instituti i ish-të Përndjekurve të plotësojnë dokumentacionin e dosjeve të përfituesve të shpallur me vendim qeverie që të mos të kalojnë periudha 3-vjeçare e pagesës së këstit të parë.• Për rritjen e fondit 20% të të ardhurave nga privatizimi i sektorëve strategjikë të shkojë për dëmshpërblimin.• Ndërmarrjet shtetërore jobuxhetore për çdo vit buxhetor të plotësojnë detyrimin ligjor për derdhjen 1% të fondit të pagave në buxhetin e Institutit të ish-të Përndjekurve• Për vitin 2015 janë 15 ndërmarrje ekzistuese jobuxhetore shtetërore që kanë detyrim derdhjen e fondit të 1% mbi fondin e tyre të pagave, për llogari të Institutit të ish-të Përndjekurve dhe nuk e kanë plotësuar këtë detyrim ligjor.• Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë për forcimin e rolit të Institutit të ish-të Përndjekurve të kërkojë rritjen e fondeve vjetore të këtij institucioni, në një shumë sa pesëfishi i fondeve vjetore të akorduara deri tani.• Brenda vitit 2016 të ngrihet zyra “One stop Shop” për dokumentacionin e ish-të përndjekurve në institucionet shtetërore.• Brenda vitit 2016 të ngrihet një bazë të dhënash elektronike (të koordinuara ose regjistër kombëtar) për çdo ish-të dënuar e të përndjekur, që do të mundësonte në kohë reale informacionin e përditësuar për të gjithë organet shtetërore dhe efektet financiare të politikave të ndryshme që do të ndiqen./Panorama/a.m.