Lajme KLSH    

Një ditë më parë FMN publikoi raportin e saj më të fundit mbi financat publike për Shqipërinë. Në këtë raport konfirmohen thyerjet e disiplinës fiskale nga ana e Qeverisë përsa i përket deficitit dhe krijimit të detyrimeve të prapambetura si dhe keq raportimit të nivelit të borxhit publik. Shifrat e publikuara në këtë raport mbyllin përfundimisht debatin ndërmjet KLSH-së dhe MF përsa i përket saktësisë së treguesve fiskalë të raportuara nga MF për vitin 2017 duke i pranuar dhe reflektuar si të drejta gjetjet dhe konkluzionet e KLSH-së. Përsa i përket deficitit FMN ashtu si dhe KLSH e përllogarit deficitin (pa detyrimet e prapambetura) në nivelin mbi 2% të sanksionuar me ligj, çka përbën edhe thyerje të Ligjit për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë. Përsa i përket detyrimeve të prapambetura (për të cilat Qeveria ishte angazhuar që nuk do të krijoheshin më të tilla detyrime) FMN konfirmon gjetjen e KLSH-së që në vitin 2017 janë krijuar në total 13,5 miliard Lekë detyrime të reja të prapambetura (në shpenzime dhe rimbursim TVSH-je) dhe stoku i këtyre detyrimeve kap një vlerë totale prej 26,6 miliard Lekë ose 1.7% të GDP. Nëse qeveria do të binte dakord me gjetjet dhe rekomandimet e KLSH-së të bëra në Raportin mbi Zbatimin e Buxhetit të Shtetit për vitin 2017, vetëm nga gjobat që sipas Ligjit për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë Qeveria do të duhej ti jepte drejtuesve të institucioneve që kanë krijuar detyrime të prapambetura, buxheti i shtetit do të arkëtonte një vlerë prej të paktën 7 miliard Lekë. Si rrjedhojë e shifrave të mësipërme në lidhje me deficitin dhe detyrimet e prapambetura, borxhi publik sipas FMN-së përllogaritet në 71,8% (dhe jo në 69,9% sa deklaruar nga MF) duke konfirmuar qëndrimin e KLSH-së që borxhi publik në fund të vitit 2017 është rreth 72%. Konfirmimi nga FMN i shifrave dhe problematikave të konstatuara nga KLSH e vendos tashmë Qeverinë përballë përgjegjësisë dhe detyrimit për tu përballur me të vërtetën dhe jo të debatojë më mbi saktësinë e shifrave.