Lajme KLSH    

Denisa CanametiKLSH synon të jetë një institucion profesional i besueshëm që i kontribuon shtimit dhe kursimit të vlerës së parave publike, duke dhënë siguri mbi llogaritë financiare të përdoruesve të tyre dhe duke ndihmuar në përmirësimin e menaxhimit të Qeverisë e të enteve të tjera publike nëpërmjet auditimit, duke fituar në këtë mënyrë besim të plotë tek qytetarët shqiptarë dhe të audituarit.Misioni i këtij insitutcioni është informimi i publikut dhe i Kuvendit të Shqipërisë në lidhje me përdorimin e burimeve me ekonomicitet, efektivitet dhe efiçiencë nga pushteti qendror dhe lokal dhe nga njësi të tjera publike, si dhe nxitja e përgjegjshmërisë në të gjithë sektorin publik, në përputhje me praktikat me të mira të BE dhe me standardet ndërkombëtare të INTOSAI, duke kontribuar për qeverisjen e mire, nëpërmjet luftës kundër korrupsionit.Raportet e dala nga auditimet e kryera në subjekte të ndryshme janë bërë shkas për evidentimin e shkeljeve me dëm ekonomik të konsiderueshëm për buxhetin e shtetit. Duke nxitur edhe median për ndjekjen e disa çështjeve të rëndësishme për interesin publik.Por, me 19 maj 2017, kryetari i KLSH-së, Bujar Leskaj ka firmosur një vendim ku thuhet se auditimet e ushtruara në subjekte nuk do të publikohen në webin e institucionit, gjatë periudhës elektorale që përkon me zgjedhjet e organeve ligjislative, për periudhën 23 maj-27 qershor 2017.Urdhri ka hyrë në fuqi menjëherë!/ ProPacientit.com