Lajme KLSH    

Kontrolli i Lartë i Shtetit ka kallëzuar në Prokurori 5 ish-regjistrues hipotekë së Kavajës.Sipas KLSH ata kanë regjistruar pasuri me AMPT pa dokumentacionin e duhur ligjor.Një sipërfaqe 162851 metra katrorë, me dokumente të parregullta e kanë kthyer nga tokë pyll e tokë pa fryt në tokë arë.Gjithashtu KLSH njofton se 5 ish-regjistruesit kryen tjetërsime të pasurive duke shkaktuar një dëm ekonomik të dukshëm në vlerën 14,490,960 lekë.“Ata regjistruan objekte me leje legalizimi pa respektuar distancat nga kanalit kryesor kullues, nga shtrati i detit dhe nga bregu i përroit të Leshnicës, regjistruar vendime të Komisionit të Kthimit Kompesntimi të Pronave në pasuri të cilat shërbejnë për interesa publike, kanë ndryshuar zërin kadastral nga pyll në truall për regjistrimin e lejeve të ndërtimti dhe lejeve të legalizimit pa miratimin e organeve të kompetente, duke degraduar brezin mbrojtës pyjor, sipërfaqen e gjelbër me pisha në dëm të zonës turistike bregdetare, ku statusi juridik i tokës ka qenë pyll,”-raporton Kontrolli i Lartë i Shtetit.Padia është ngritur nga S.C, me detyrë ish-Regjistrues, F.M, me detyrë ish Regjistruese, A.Q, me detyrë ish Regjistrues, F.Gj, me detyrë ish Regjistrues, A.M, me detyrë ish Regjistrues dhe ndaj D.K, me detyrë ish-Specialist Hartograf, të cilët akuzohen se në mospërmbushje të detyrës së tyre funksionale dhe shkelje të dispozitave ligjore, kanë konsumuar elementët e veprës penale të “Shpërdorimit të detyrës”, të parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal.KLSH ka përcjellë indicie penale pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Kavajë me të gjitha provat dhe dokumentet përkatëse.