Lajme KLSH    

25 inspektime të kryera nga Departamenti i Auditimit të Aseteve dhe Mjedisit për vitin 2018 pranë Kontrollit të Lartë të Shtetit kanë zbardhur një numër shumë të madh shkeljesh në menaxhimin e pronave e pasurive shtetërore si dhe një dëm të konsiderueshëm prej afro 6 milionë dollarësh.  8 prej këtyre auditimeve janë kryer zyrat e regjistrimit të pasurive, 7 në drejtori të ALUIZNI-t,  6 nëpër ente mjedisore , 1 në Agjencinë e Trajtimit të Pronave, dhe 2 për zbatimin e rekomandimeve.Sipas raportit vjetor të punës të këtij departamenti, i disponuar nga Scan, në institucionet e mësipërme janë dhënë në total 201 masa disiplinore , 70 masa zhdëmtuese me vlerë  642 milionë lekësh, 9 kallëzime penale për 46 persona (ku një kallëzime është indice me numër të pacaktuar personash),, si dhe 34 masa organizativo-zhdëmtimi me vlerën 1,1 miliardë lekësh për mospërdorimin me eficencë të shpenzimeve dhe krijimin e të ardhurave.Në raport saktësohet se gjatë periudhës Janar–Dhjetor 2018, KLSH ka realizuar 8 auditime në zyrat e regjistrimit, ku është konstatuar një dëm ekonomik i matshëm në vlerën 236 milionë lekë dhe të ardhura të munguara në vlerën 188 milionë lekëve.Lorenc Rabeta/SCAN