Lajme KLSH    

Legalizimi i jashtëligjshëm i objekteve pranë rrugëve nacionale, në zona të mbrojtura, pranë brigjeve të lumenjve e përrenjve, janë bërë shkak për kallëzimin penal të dy ish drejtorëve dhe një hartograf të degës së ALUZNI-t në Dibër. Shkeljet janë evidentuar nga Kontrolli i Lartë i Shtetit,  i cili ka audituar punën e aktivitetit të ALUIZNI-it Dibër për periudhën  Janar 2015 deri më 30 Prill 2018.Përmes një deklarate zyrtare KLSH bëri me dije se zyrtarët kanë kualifikuar 331 objekte, por nuk kanë kryer procedurat përkatëse duke i vonuar nga 1-3 vjet.  Kanë kryer legalizime në Zonat e Mbrojtura pa leje mjedisore,  kanë legalizuar objekte në afërsi të lumit Mat, kanë legalizuar objekte mbi objektet shtetërore me një dëm ekonomik në vlerën 80,7 milion lekë.Po ashtu, mësohet se zyrtarët e ALUIZNI-t Dibër kanë legalizuar truall mbi trefishin pa zbatuar çmimin e tregut të caktuar me VKM  me dëm ekonomik në vlerë  6,6 milion lekë, ndërkohë që kanë shmangur procedurat ligjore për vërtetimin për likuidimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë, duke krijuar një mungesë të ardhurash ne buxhetin e shtetit në vlerën 288,2 milion lekë.Lorenc Rabeta/SCAN