Lajme KLSH    

Pasi ka audituar institucionet përgjegjëse, Kontrolli i Lartë i Shtetit ka konkluduar se të dhënat për ndotjen e ajrit në vend nuk janë të besueshme dhe nuk pasqyrojnë situatën reale. Përmes një raporti të sapopublikuar, KLSH thekson fragmentarizimi i përgjegjësive mes institucioneve përgjegjëse e bën të pamundur në vlerësim real të situatës së ndotjes.Kontrolli i shkarkimeve të gazeve nga automjetet është i pamundur të kryhet nga institucionet përkatëse përgjegjëse, thekson raporti. Po ashtu, kontrolli dhe reduktimi i shkarkimeve të substancave ndotëse nga impiantet industriale nuk mund të arrihet për sa kohë nuk kryhet inspektimi nga Inspektorati Shtetëror i Mjedisit;Kontrolli dhe reduktimi i ndotjes së shkaktuar nga industria e ndërtimit është një sfidë e madhe në rastin e Shqipërisë; mungojnë Plani Kombëtar dhe planet lokale për menaxhimin e cilësisë së ajrit; sistemi i inspektimit mjedisor ka një mungesë të kapaciteteve profesionale; mungon një sistem efektiv për ndjekjen penale të thyerjeve të legjislacionit mjedisor; transpozimi i ligjit të krimit mjedisor është një domosdoshmëri për Shqipërinë.L.R/SCAN