Lajme KLSH    

Rimbursimi i medikamenteve të shtrenjta është kthyer në një “mision të pamundur” për shumë pacientë. Disa medikamente edhe pse janë në listën e barnave të rimbursueshme është e vështirë që të mbërrijnë tek pacientët, si rezultat i kufizimeve që ka bërë Fondi i Kujdesit të Detyrueshëm Shëndetësor, pasi janë të kushtueshëm.Këtu flasim për medikamente që hollojnë ose mpiksin gjakun vlera financiare të të cilëve varion nga 10 mijë lekë në 200 mijë lekë. Për të ulur shpenzimet e veta ky institucion ka udhëzuar mjekë të familjes, nëpërmjet ashpërsimit të kritereve, që të pakësojnë dhënien e “xareltos” apo dhe medikamente të tjera të kushtueshme që rëndojnë buxhetin e Fondit.Në njërën anë ndodhen pacientë të cilët nuk marrin medikamente që ju takojnë me ligj e në anën tjetër ndodhen abuzimet financiare që kryhen nga Fondi. Abuzime këto të cilat do të ndikonin në përmbushjen e kërkesave me medikamentet të caktuara për pacientët.Kështu, referuar auditit të kryer nga KLSH për tremujorin e dytë të vitit rezulton se ky institucion i ka shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm prej 156 milionë lekë. Konkretisht 132,465 milionë lekë dëm janë si pasojë e likuidimeve më tepër nga mos reflektimi i çmimeve të ulura të barnave.Shkelje është konstatuar edhe në seancat e dializës. Sipas auditit të KLSH-së si pasojë e mos përfshirjes së vlerës për 2045 seancave dializë për pacientë të cilët tejkalonin 13 seanca/muaj përfituar padrejtësisht prej 2 spitaleve privatë janë shpenzuar janë  23,453 milionë lekë.Nëse ju rikthehemi përsëri shkeljeve të bëra me barnat në këtë institucion rezulton që 825mijë lekë dëm vjen si pasojë e pagesave të barnave me formë dozë mbi përcaktimet në Listën e Barnave të Rimbursueshme.Ndërkohë që ky institucion nuk ka zbatuar penalitete përkatëse për furnitorët që kanë shkelur afatin e lëvrimit të mallrave, dëmi i shkaktuar për këtë kategorie është 226 mijë lekë.Nëse i referohemi transparencës së bërë nga FSDKSH në lidhje me rimbursimet e medikamenteve, rezulton që publike janë bërë vetëm vlerat për 4 muajt e parë të vitit. Ndërkohë pacientët janë në pritje që në Shqipëri, një ditë, “abuzimeve” ti zbulohen “pasojat”.Entela Barjamaj/SCAN