Lajme KLSH    

Gjatë vitit 2017, Kontrolli i Lartë i shtetit ka audituar 266 institucione shtetërore, të cilët i kanë shkaktuar arkës së shtetit një dëm prej 110 miliardë lekësh. Nga raporti vjetor i këtij institucioni, i cili është depozituar në Kuvend, parregullsitë dhe shkeljet financiare në të ardhura dhe shpenzime, i kanë shkaktuar arkës së shtetit një dëm prej 85.8 milionë eurosh.KLSH ka konstatuar shkelje të disiplinës financiare me ndikim negativ në perfomancën e subjekteve të audituara, në shumën totale prej 99.05 miliard lekë, afërsisht 739.7 milionë euro. 92.7 miliard lekë prej këtij dëmi është shkaktuar në fushën e të ardhurave, afërsisht 692.1 milionë euro dhe 6.3 miliard lekë afërsisht 47.8 milionë euro, në fushën e shpenzimeve jo me eficiencë, efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve.Për të gjitha këto dëme dhe mungese të vlerës së shtuar në përdorimin e fondeve publike KLSH ka kallëzuar penalisht në organet e prokurorisë personat përgjegjës. Sipas raportit, në total janë kryer 47 kallëzime penale për vitin 2017, në të cilat janë përfshirë 129 persona.Lorenc Rabeta/SCAN