Lajme KLSH    

Tarifat e shkollimit nuk bazohen në kosto dhe kushtet social-ekonomike të vendit Raporti KLSH për arsimin e lartë: Fondi buxhetor për vitin 2017 për arsimin e lartë, grant mësimdhënieje plus kërkimi shkencor ishin 1,50% dhe 0,44% Kontrolli i Lartë i Shtetit ka përfunduar auditimin e performancës “Cilësia dhe tarifimi i shërbimeve studentore pranë Institucioneve të Arsimit të Lartë (IAL) publike” dhe në nja raport të publikuar, ka konstatuar se fondet buxhetore për arsimin janë të ulëta, ligji për arsimin i vitit 2015 është i mirë, por nuk zbatohet, modeli i pranimit në universitete nuk është i duhuri, ndërsa kurrikulat janë teorike dhe larg nevojave reale. KLSH ka sjellë në vëmendje dhe modelin gjerman të universiteteve, ndër më të mirët e botës, i cili në pjesën më të madhe ofrohet falas. “Financimi i arsimit të lartë në Shqipëri dhe produktet e këtij financimi vijojnë të mbeten çështje të parregulluara, kaotike, pa një model të qartë zhvillimi dhe larg realitetit evropian ku aspirojmë të shkojmë”, ishte qasja që shoqëroi auditimin. KLSH konstatoi disa problematika si: a) Shërbimet ndaj studenteve janë të limituara dhe me shumë hallka burokratike; b) Mungesa e indikatorëve të matjes së performancës së shërbimeve ndaj studenteve; c) Cilësia e ulët e shërbimeve të ofruara pranë IAL-ve publike ndaj studentëve; c) Tarifat e shkollimit janë të vendosura jo mbi bazën e analizës së kostove dhe kushteve social ekonomike te vendit; etj. Fondi buxhetor për arsimin në tërësi për vitin 2017 përbënte rreth 7,41% të totalit të shpenzimeve publike dhe 2,18% të Produktit të Brendshëm Bruto, ndërkohë që për arsimin e lartë (grant mësimdhënieje plus kërkimi shkencor) vlerat respektive ishin 1,50% dhe 0,44%. Raporti ka identifikuar një sërë dobësish si: Planifikim i dobët i kërkesave në PBA-të respektive të fakulteteve për shërbimet studentore; Numri i ulët i shërbime studentore; Mungesa e Strategjisë për Arsimin e Lartë; Struktura administrative të fryra dhe jo efiçente pranë rektorateve; Koha e gjatë për marrjen e shërbimeve studentore. Ndërsa niveli i ulët i financimit të Arsimit të Lartë konsiderohet si një Risk Strategjik I Lartë për Ministrinë e Arsimit. Mangësi të theksuara dhe të përsëritura KLSh thekson se në drejtim të implementimit të Ligjit, grupi i auditimit konstaton se të gjithë aktorët e përfshirë kanë mangësi të theksuara dhe të përsëritura. MASR, e ngarkuar nga Ligji me nxjerrjen e akteve nënligjore për mirëfunksionimin e tij, ka dështuar t’i nxjerrë këto akte në kohë. Gjithashtu, në rastet kur MASR ka nxjerrë akte nënligjore apo ka propozuar në Këshill Ministrash dhe më pas janë nxjerrë VKM në zbatim të Ligjit, këto akte kanë tejkaluar kompetencat e Ministrisë, duke hyrë në ato të IAL-ve. Shembuj të tillë janë udhëzimet e përsëritura për pranimet e studentëve të ciklit të parë (bachelor) në IAL, VKM-ja nr. 288, dt. 21.05.2018, që specifikonte përllogaritjen e tarifës në bazë kreditesh që duhet të paguanin studentët përsëritës në një apo disa lëndë, VKM-ja nr. 656, dt. 31.10.2018 (pika 5) që përcakton masën e shpërblimit për anëtarët e Senateve Akademike dhe Bordeve të Administrimit në IAL-të publike, në kundërshtim flagrant kjo me autonominë financiare të IAL-ve të garantuar nga ligji. Përfaqësuesit e qeverisë nuk njohin bazën ligjore Të gjitha këto ndërhyrje të munguara apo të pastudiuara të përfaqësuesit të qeverisë në arsimin e lartë publik, dëshmojnë në rastin më të mirë për një mosnjohje të bazës ligjore dhe në rastin më të keq për një centralizim të panevojshëm të vendim-marrjes në dëm të zhvillimit të arsimit. Ligji i ri i arsimit të lartë, i konceptuar me kujdes për t’iu dhënë autonominë e nevojshme IAL- publike dhe rivitalizuar rolin e këtyre IAL-ve në kërkim shkencor e arsim bashkëkohor, nuk është implementuar siç duhet nga të gjithë aktorët e përfshirë në sektorin e arsimit të lartë. MASR vijon të veprojë kundra këtij Ligji, përmes centralizimit të panevojshëm që i bën nga njëra anë me akte të panevojshme nënligjore funksioneve që në fakt Ligji ua njeh IAL-ve dhe nga ana tjetër, duke mos bërë funksionale strukturat përkatëse për financimin dhe rregullimin e arsimit të lartë. Anëtarët përfaqësues të kësaj ministrie në bordet e administrimit të IAL-ve publike, ku përfaqësojnë shumicën vendim-marrëse, nuk i kanë kryer me përgjegjshmëri detyrat e tyre, duke mos garantuar qëndrueshmërinë financiare autonome të këtyre institucioneve, madje duke marrë vendime financiare pa analiza kostoje për tarifimin e shërbimeve që ofrojnë. IAL-të vijojnë të mbeten pasive në marrjen përsipër të përgjegjësive për të ofruar një arsim cilësor ndaj studentëve të tyre, kërkim shkencor real (jofiktiv dhe aplikativ) dhe tarifa konkurruese për të financuar me kosto optimale shërbimet e tyre. Mendësia e drejtuesve të IAL-ve publike nuk është ende përshtatur me vizionin dhe kompetencat e Ligjit të Ri të Arsimit të lartë, ndërsa mendësia e pedagogëve vijon të jetë më afër asaj të mësuesit sesa kërkuesit shkencor. Nën perceptimin e studentëve, IAL-të kujdesen pak ose aspak për cilësinë e shërbimeve që ofrojnë tek ta. Mesazhet Në mënyrë të përmbledhur mesazhi kryesor për auditimin e performancës së pranimit në IAL publike nëpërmjet Maturës Shtetërore 2016 ishte: “Modeli i pranimit që u aplikua në vitin 2016 dhe po përpiqet të implementohet sërish, nuk është ai i duhuri, si në konceptim, ashtu edhe në aplikim. Ky model nuk është në përputhje me frymën e Ligjit 80/2015 dhe as me praktikat e mira të vendeve perëndimore prej nga ky Ligj është përshtatur. MAS dhe QSHA duhet të angazhohen aktivisht në procesin e aplikimit, duke e nisur më herët atë në kohë, asistuar aplikantët dhe IAL-të në kërkesat e tyre për mbarëvajtjen e duhur të procesit kundrejt tarifave të arsyeshme dhe kryerjen e procesit të regjistrimit të fituesve pa interferuar me procesin e pranimit, por në fund të tij, mbështetur në listat përfundimtare të dërguara nga IAL-të. IAL-të duhet ta konceptojnë, dizenjojnë dhe implementojnë vetë procesin e pranimit, në përputhje me Ligjin dhe praktikat e mira. Kriteret e tyre e të pranimit duhet të reflektojnë një politikë afatgjatë të tyren, që t’i mundësojë aplikantëve profilizimin potencial në arsimin e mesëm, sikurse nuk duhet të kufizohen vetëm në përllogaritjen e mesatareve, por mund të përfshijnë edhe aspekte të tjera të vlerësimit të kandidatëve, sidomos për programet e preferuara të studimit.” Ndërsa mesazhi i auditimit mbi kurrikulat universitare dhe avancimin në karrierën akademike ishte: “Kurrikulat universitare në IAL-të publike, për ciklin e parë dhe të dytë, janë në një fluks të vazhdueshëm ndryshimi, por shpeshherë të shkëputura nga realiteti, të patestuara në mjedisin shqiptar, të lidhura me interesat personale të profesoratit dhe të riskuara për mos të krijuar një traditë në vazhdimësi dhe ekuivalentim dijesh ndër vite. Avancimi në karrierën akademike i studiuesve të rinj është i sforcuar, me punime shkencore me vlerë të ulët aplikative dhe i pambështetur financiarisht nga fakultetet.” Gjermania: Arsimi i Lartë falas Shteti gjerman mbështet fuqishëm arsimin e lartë dhe financon universitetet, duke mbuluar pagesat e shkollimit. Përveç kësaj, qeveria gjermane gjithashtu përfshin programe të mbështetjes financiare për studentët. Shërbimi për Shkëmbimin Akademik Gjerman (DAAD) është një program ndihme financiare që fokusohet tek studentët dhe studiuesit gjermanë dhe ndërkombëtarë. Deutschlandstipendium – ofron çmime prej 300 euro/muaj për studentët e talentuar për të paktën dy semestra. Universitetet publike në Gjermani financohen nga Landet dhe nuk caktojnë tarifa për shkollim. Universitetet publike në Gjermani nuk kanë tarifa shkollimi për programet Bachelor dhe Master (me përjashtim të rasteve kur programi Master fokusohet në një degë tjetër, të ndryshme nga ajo në Bachelor). Sistemi i arsimit falas është në dispozicion për të gjithë studentët ndërkombëtarë, pavarësisht vendit të tyre të origjinës. Shteti i Baden-Württemberg ka rivendosur tarifat e shkollimit në universitetet publike duke filluar nga 2017. Nga vjeshta 2017, studentët të cilët nuk janë shtetas të një shteti anëtar të BE/EEA pritet të paguajnë 1.500 euro për semestër. Kjo përfshin universitetet në Shtutgart, Karlsruhe, Mannheim, Freiburg, Heidelberg dhe disa qytete të tjera. Megjithatë, të gjithë studentët e regjistruar në një universitet publik në Gjermani duhet të paguajnë një tarifë semestrale administrative për universitetin. Tarifa e semestrit zakonisht varion midis 100-300 euro për semestër dhe mbulon shërbimet e organizatës së studentëve dhe regjistrimin. Kjo tarifë gjithashtu mbulon një biletë transporti publik për qytetin dhe ndonjëherë edhe për zonat përreth. Në Gjermani janë rreth 300 universitete publike dhe ka më shumë se 1.000 programe studimi në total. Disa nga universitetet më të mëdha publike janë: Universiteti i Këlnit, Universiteti Ludëig Maximilians në Mynih (LMU), Universiteti Goethe Frankfurt, Universiteti i RËTH Aachen, Universiteti i Munster-it, Universiteti Ruhr Bochum, Universiteti i Duisburg-Essen, Universiteti i Hamburg-ut, Universiteti i FAU Erlangen-Nürnberg, Universiteti Teknik i Mynihut (TUM). Në Gjermani ekzistojnë bursa të sponsorizuara nga universiteti dhe bursa të ofruara nga një numër i institucioneve publike dhe private. Zakonisht këto bursa ofrohen për të mbuluar shpenzimet e jetesës dhe librat. Sugjerimet e studentëve KLSH zhvilloi një pyetësor me 1.322 studentë, pra rreth 1,1 % e totalit të studenteve në rang vendi . Krahas pyetjeve të mbyllura pyetësori përmbante dhe pyetje të hapura Sugjerimet e studentëve: Të përmirësohet infrastruktura (ndriçimi, sallat e leksioneve, ngrohja, etj.) Komunikimi sa më i ngrohtë ndaj studentëve. Metodologji të ndryshme dhe dhënia e rezultateve sipas meritave. Studentët të informohen rreth pjesës së tarifës së studimit se ku shkojnë ato? Çfarë përmirësimesh kanë ndodhur në fakultetin ku studion nga tarifat që studentët paguajnë? Ulje të tarifës së studimit, pasi paguajmë një tarifë shumë të lartë krahasuar me mundësitë ekonomike dhe njohuritë që marrim. Unë jam duke ndjekur studimet në nivel master dhe pothuajse të gjitha lëndët janë përsëritje e atyre që kemi zhvilluar në bachelor, pra mbetemi vetëm në nivelin teorik dhe kjo gjë nuk na përgatit siç duhet për tregun e punës. Sugjerimi im do të ishte të ketë më shume efektivitet dhe transparence në përdorimin e fondeve. Më shumë informacion nga qendra e karrierës. Më shume informacion rreth bursave apo praktikave. Rregullimi i infrastrukturës së sallave. Në Universitetin e Tiranës prej dy vitesh mungon sistemi në të cilin hidheshin notat e provimeve, duke e bërë shumë të vështirë informimin mbi notat. Mendoj se përmirësimi duhet të fillojë nga sekretaret, të cilat me mungesën e hapur të komunikimit që shfaqin e tregojnë qartë se ku fillon defekti në fakultetet publike. Duhet të jenë më shumë salla leksionesh që të evitohet mësimi pasdite. Duhet të funksionojë këshilli studentor. Ofrim i punës me kohë të pjesshme për studentë nga universitetet dhe angazhimi i tyre, si p.sh. në sekretari, biblioteka, etj. Gjithashtu do të sugjeroja që të zhvilloheshin më shumë orë praktike sesa teorike. Përmirësim i infrastrukturës, ripërzgjedhje e literaturës, pasi pjesa më e madhe janë libra të pedagogëve, saqë ndodh që për të njëjtën lëndë, brenda të njëjtës degë përdoren dy libra të ndryshëm në varësi të pedagoges që jep mësim, pasi secila përdor librin e vet. Vendosja e portalit studentor online; Reduktimi i procedurave burokratike për marrjen e vërtetimeve studentore; Portali mund të funksionoje si e-Albania.

Në vitin 1994, një kompani që kishte autorizimin për të paketuar një pije të famshme freskuese në të gjithë botën hap një fabrike paketimi edhe në vendin tonë. Shitet nga shtetarët tanë si investim i fuqishëm i vetë kompanisë me emër. Deri këtu nuk kishte ndonjë gjë shumë të keqe. Pak reklamë dhe butafori për pikë zgjedhore dhe aq. Mirëpo, për shtatë vite rresht, kjo kompani raporton se del me humbje, pranë autoriteteve tona tatimore. Mirë viti i parë, kur bëri investimin dhe e ndërtoi fabrikën me pajisje të përdorura të sjella nga Italia, por si ka mundësi që kompania del me humbje për gjashtë vite rresht 1995-2000, duke shitur praktikisht vetëm ujë në Shqipëri?! Duke ditur koston gati të papërfillshme të furnizimit me ujë të pijshëm tek ne dhe faktin tjetër që shitjet e pijes nga prodhimi i kompanisë nga muaji i parë i daljes në treg, u dhjetëfishuan brenda pak muajve! Arsyeja në sytë e të gjithë shqiptarëve doli menjëherë në qershor 2001, kur drejtuesja e kompanisë ndalohet rrugës për në Shkodër, pas një urdhri ndalimi nga Gjykata e Kaltanisetës në Italinë e Jugut, për llogari të Prokurës së qytetit të Xhelas (Gela). Akuzohej për evazion fiskal, fatura të rreme, kalime virtuale dhe pa taksa të shisheve me pije freskuese, që gjoja shiteshin jashtë dhe pastaj rishfaqeshin në Itali. Me pak fjalë, lëviznin vetëm dokumentet, por jo malli dhe e gjitha kjo për të fryrë artificialisht, Tatimin mbi Vlerën e Shtuar (TVSH) që kompania merrte rimbursim nga Shteti italian dhe për t’iu shmangur autoriteteve tatimore[1]. Nuk ka rëndësi si u mbyll hetimi në Itali për këtë drejtuese, por opinioni ynë publik ngriti me të drejtë pyetjen: “Kur në Itali kjo sipërmarrëse akuzohet për këto gjëra me një evazion të rëndë fiskal, po në Shqipëri çfarë bën me dokumentet financiare tatimore të fabrikës që paketon pijen e famshme?”. Dhe përgjigjja ishte e thjeshtë dhe e qartë. Trukon dokumentet duke fryrë shpenzimet, për të deklaruar sipërmarrjen me humbje. Edhe pse shitjet e pijes freskuese të njohur në botë gjatë viteve 1995-2001 u rritën me herë në tregun tonë. E njëjta histori, por me një sfond ekzotik tashmë, me një kompani të regjistruar në një parajsë fiskale (vend, zakonisht ishull i vogël, me taksa gati zero dhe me lirshmëri të madhe për transaksionet financiare dhe bankare të kompanive të regjistruara në të, deri aty sa të mos dalë emri i pronarit të vërtetë të kompanisë), përsëritet tre vjet më vonë. Në vitin 2004, një kompani e regjistruar në parajsën fiskale të quajtur Ishujt Cayman, merr lejen nga shteti ynë për të shfrytëzuar vendburimin më të rëndësishëm të arit tonë të zi, naftës: Vendburimin e Patos-Marinzës. Për 11 vjet rresht 2004-2011 kjo kompani (edhe pse deklaron se ka investuar në Shqipëri për nxjerrjen dhe shfrytëzimin e naftës 1.7 miliardë dollarë) deklaron në tatimet shqiptare se del me humbje. Ose më mirë, se shpenzimet prodhuese i ka më të mëdha se sa shitjet, të ardhurat nga nafta. Në marrëveshje ishte caktuar koeficienti i njohur R (nga anglishtja “rentability”-përfitueshmëri-), si raport mes të ardhurave dhe shpenzimeve prodhuese. Kur “R” të dilte më e madhe se sa 1, shteti ynë merrte gjysmën e të ardhurave. Ndërsa kompania e regjistruar në parajsën fiskale Ishujt Cayman, pronarët e së cilës ende janë anonimë (nuk dihen), që mburret se ka investuar tek ne 1.7 miliardë dollarë, i lejon vetes të dalë për 11 vite rresht me humbje?!. Pra me koeficientin “R” më të vogël se 1. Po përse ka ardhur këtu, atëherë? Për të humbur?! Dhe përse, sapo tatimet shqiptare ia zbulojnë lojën në vitin 2015 dhe i kërkojnë të paguajë 75 milionë dollarë në fshehje fitimi vetëm për vitin 2011, së bashku me kamatat dhe gjobat, në më pak se një vit më vonë kërkon të ikë, nga sytë këmbët nga Shqipëria, duke ia shitur në vitin 2017 kompaninë e themeluar në Shqipëri një kompanie tjetër të huaj? Përse-ja qëndron në faktin e thjeshtë, se këto kompani, duke përfituar nga regjistrimi në parajsat fiskale, i kanë fshehur shtetit shqiptar, jo vetëm identitetin e pronarëve të tyre realë, por edhe qindra milionë euro dhe dollarë të shmangura si detyrime ndaj Buxhetit të Shtetit. I vetmi institucion përgjegjës në vendin tonë për fatet e pasurive të shqiptarëve, Kontrolli i Lartë i Shtetit, në auditimin e tij tek Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore (KLSH-së nuk i lejohet me Kushtetutë që të kontrollojë kompanitë private, ose aty ku Shteti nuk zotëron gjysmën e aksioneve), flet shumë qartë. Ai tregon se të gjitha Marrëveshjet dhe Licencat për Marrëveshjet Hidrokarbure (marrëveshjet për shfrytëzimin e naftës) janë marrëveshje me ndarje prodhimi. Aty koncesionari zhvillon vendburimin për të cilin ka nënshkruar marrëveshjen dhe mbart riskun financiar e teknik të aktiviteteve në zonën ku ai kërkon e zbulon, sipas Planit afatgjatë të Zhvillimit të vendburimit të naftës, të rënë dakord me Shtetin shqiptar. KLSH thekson në gjetjen nga auditimi, se “Si pasojë e ndryshimeve të Planeve të Zhvillimit kohë mbas kohe, treguesit ekonomiko–financiarë të arritur nga veprimtaria e koncesionarëve kanë pasur mospërputhje, krahasuar me parashikimet e miratuara në Planet Afatgjatë të Zhvillimit, si dhe Planet dhe Buxhetet e Punës vjetore. Në rast se nuk do të kishim ndryshim të Planeve të Zhvillimit, Planeve të Punës dhe Buxhetit të kryer, Shteti Shqiptar do të kishte përfituar deri në fund të vitit 2014, përveç rentës minerare prej 199,4 milion USD, edhe një shumë prej afro 305 milion USD, si pjesë e fitimit nga prodhimi i naftës”. Ky është denoncimi më i hapur dhe më i fuqishëm i “parajsës” së krijuar nga këto kompani nga parajsat fiskale, në kurriz të Shtetit tonë dhe parave të të gjithë shqiptarëve. Askush nga strukturat përgjegjëse të qeverisë dhe shtetit, edhe pas konstatimeve dhe denoncimeve nga auditimet e KLSH, nuk ka ndërmarrë deri tani hapat e duhur. KLSH ka shkuar edhe me tej. Ka kërkuar me forcë të zhbirohen humbjet kolosale të shtetit shqiptar nga veprimtaria e derisotme e kompanive nga parajsat fiskale dhe të mos lejohen në të ardhmen që këto kompani të marrin pjesë në tenderët shtetërorë. Janë me qindra milionë dollarë të shtetit tonë, të qytetarëve shqiptarë, që presin të rimerren, nga shmangja tatimore dhe grabitja me mënyra të tjera të stërholluara, nga ana e kompanive të parajsave fiskale.

Presidenti i Republikes i ka propozuar Kuvendit emrin e Bahri Shqirit për kreun e KLSH-së. Deklarata e plotë e zyres se Presidencës: Njoftim për zgjedhjen e z. Bahri Shaqiri për t’iu propozuar Kuvendit të Shqipërisë, për pozicionin Kushtetues të Kryetarit të KLSH-së NJOFTIM PËR PROPOZIMIN E PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS DREJTUAR KUVENDIT TË SHQIPËRISË, PËR ZGJEDHJEN E Z. BAHRI SHAQIRI NË POZICIONIN KUSHTETUES TË KRYETARIT TË KONTROLLIT TË LARTË TË SHTETIT Presidenti i Republikës me Dekretin nr. 11063, datë 19.01.2019, ka vendosur t’i propozojë Kuvendit të Shqipërisë që z. Bahri Shaqiri të zgjidhet në pozicionin Kushtetues të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit. Zoti Bahri Shaqiri plotëson të gjitha kushtet dhe kriteret ligjore për t’u emëruar në këtë pozicion, si dhe është një kandidaturë me eksperiencë në drejtimin e institucioneve. Gjatë eksperiencës 26-vjeçare të punës në institucionet e larta shtetërore si: Ministria e Financave, Shërbimi Informativ i Shtetit, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, dhe aktualisht në Institucionin e Presidentit të Republikës, z. Bahri Shaqiri ka treguar integritet të lartë moral dhe profesional në ushtrimin me sukses të detyrave kaq të rëndësishme. Zoti Shaqiri gjatë ushtrimit të detyrave të mësipërme, ka patur bashkëpunim të shkëlqyer me partnerët ndërkombëtarë, në kuadër të luftës kundër krimit të organizuar dhe krimit ekonomiko-financiar. Zoti Shaqiri ka njohuritë e duhura në fushën e ligjit dhe auditimit për të garantuar drejtimin profesional të këtij institucioni të pavarur. Dekreti i Presidentit të Republikës dhe dokumentacioni shoqërues i kësaj kandidature i përcillet sipas ligjit Kuvendit të Shqipërisë për miratim. Më poshtë një përmbledhje e CV-së, të kandidaturës së propozuar : CURRICULUM VITAE BAHRI SHAQIRI TË DHËNA PERSONALE: Datëlindja: 08.6.1970 Vendlindja: Tiranë EDUKIMI DHE KUALIFIKIME : 1988-1992 Dega Drejtësi, Fakulteti i Drejtësië, Universiteti i Tiranës 2006 Përfundon specializimin pasuniversitar për “Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci”, pranë Akademisë Diplomatike Shqiptare 2010 Përfundon studimet dhe merr titullin “Master për Marrëdhënie Ndërkombëtare” 2005 I është akorduar titulli “Avokat” nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë së Shqipërisë 2009 Përfundon studimet dhe certifikohet nga Ministria e Financave si “Auditues i Brendshëm në Sektorin Publik” Z. Bahri Shaqiri ka kryer me sukses trajnime në fushën e sigurisë kombëtare dhe të menaxhimit, për të cilat është pajisur me certifikatat përkatëse. EKSPERIENCA NË PUNË: Tetor 2017 – e në vazhdim Këshilltar i Presidentit të Republikës për Çështjet e Sigurisë Kombëtare Shkurt 2016 – tetor 2017 Zëvendësministër i Transportit dhe Infrastrukturës 2014 – 2015 Këshilltar i Ministrit të Mbrojtjes 2005 – 2012 Drejtor i Shërbimit Informativ të Shtetit (SHISH) 2005 – 2012 Anëtar i Këshilllit të Sigurisë Kombëtare dhe Anëtar i Komitetit Ndërministror të Politikave të Sigurisë Kombëtare 2002 – 2005 Drejtor i Kabinetit të Drejtorit të SHISH dhe Përgjegjës për Marrëdhëniet Ndërkombëtare 1994 – 2002 Jurist dhe Këshilltar Ligjor në Sektorin Privat 1992 – 1994 Jurist në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë Financiare

Deputeti i LSI Përparim Spahiu deklaron se kryeministri Rama është kapur flagrant me grabitjen në Unazën e Re dhe se për këtë ai është në panik nga zbërthimi i vjedhjeve të tij dhe të qeverisë së tij. Spahiu ka ironizuar Ramën për përpjekjet për të fajësuar Presidentin për dështimet e tij, ndërkohë që deputeti i LSI ka renditur një sërë dështimesh të kryeministrit. Statusii plotë: “Deri tani ke kapur të gjitha mediat… Ke emëruar gjyqtarë e prokurorë që rrinë të tulatur para teje…. Kërkon të emërosh në krye të KLSH, një servil që të mos kontrollojë abuzimet e tua… Je kapur flagrant me grabitje (unaza e re) dhe me punësime fiktive (burgjet)… Ke krijuar tepsinë në çdo institucion…. Ke gënjyer minatorët, naftëtarët, banorët e Zharrëzës, pensionistët, të papunët, administratën etj. Dhe tani fajin e ka Presidenti dhe Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë… Ti ke frikë nga e vërteta, ke frikë nga mendimi kundër, ke frikë nga zbërthimi i të gjitha vjedhjeve të qeverisë tënde…”, shkruan ne faqen e tij ne Facebook deputeti i LSI, Perparim Spahiu.