Lajme KLSH    

Në 5 vjet janë konstatuar në total 198 miliardë lekë dëme ekonomike nga administrata   Raporti alarmant i KLSH: Vjedhjet në shtet janë pesëfishuar pas 2013-s   Qeveria ka qenë gjithnjë në qendër të kritikave për sa i përket korrupsionit dhe abuzimet në institucionet shtetërore. Kontrolli i Lartë i Shteti ka përpiluar një raport alarmant që tregon për abuzimet financiare në administratën shtetërore përgjatë viteve të fundit. Raporti, i cili i është përcjellë edhe Kuvendit të Republikës, ka krahasuar shifrat e vjedhjeve në shtet që nga viti 2002 e deri më sot. Nga krahasimi, rezulton se pas vitit 2013, abuzimet financiare në shtet janë rritur me mbi 5 herë duke e bërë qeverinë aktuale abuzuesen më të madhe të fondeve publike dhe parave të qytetarëve, në krahasim me qeveritë e mëparshme. “Dëmi i konstatuar ka një prirje të qartë negative në vitet e fundit,” thuhet në raportin alarmant të KLSH-së që i është përcjellë Kuvendit. Sipas Kontrollit të Lartë të Shtetit, për periudhën 2006-2013, abuzimet financiare të zbuluara në shtet ishin në total, 61.9 miliardë lekë ose me një mesatare prej 7.7 miliardë lekësh në vit. Por pas vitit 2013, me ardhjen e qeverisë socialiste në pushtet, shifra e abuzimeve ekonomike është rritur me ritme të frikshme. Më konkretisht për periudhën 2014-2018, pra në vetëm 5 vjet janë konstatuar në total plot 198.1 miliardë lekë dëme ekonomike ose mesatarisht 39.6 miliardë lekë për çdo vit të qeverisë socialiste në pushtet. Kjo do të thotë se me ardhjen e qeverisë socialiste në krye të vendit abuzimet me fondet publike janë rritur me 5.1 herë. “KLSH, konstaton se mbetet shumë për të bërë për të krijuar kulturën e përgjegjshmërisë menaxheriale dhe për të garantuar një sistem të menaxhimit financiar dhe kontrolli sa më efektiv,” thuhet në raport. Raporti i KLSH konstaton një shifër të frikshme me keqmenaxhimin e taksave të qytetarëve të cilat kanë ardhur si nga shpenzimet jo me efiçencë, ashtu dhe nga shkelja e ligjit për qëllime abuzimi me fondet publike.   Pagesat e thesarit të shtetit prill 2019 (buxhetorët) / Ja firma që ka marrë tenderët e ndërtimit të ministrive dhe bashkive   Financat paguajnë 200 miliardë lekë vetëm në prill për oligarkët e qeverisë   Në datat 1 deri 26 prill 2019, thesari i shtetit ka ekzekutuar 21 transaksione me vlera mbi 100 milionë lekë. Pagesat janë: Lëvizje nga buxhetorët drejt Fondit të Kujdesit të Detyrueshëm Shëndetësor dhe Shoqëror; rimbursime Tatim mbi Vlerën e Shtuar apo Akciza; shpenzime për rritje të aktiveve të qëndrueshme instalime kompjuterike; grant për fëmijë të lindur (çeku i bebes); pagesa të paaftësisë nga Bashkia Tiranë; fond mujor paga institucion. Transaksionet e Thesarit ju mund t’i monitoroni çdo javë, duke klikuar dhe kërkuar në rubrikën Transaksione Thesari portali Spending Data Albania. Ndërkohë për këtë periudhë në total janë ekzekutuar 19.9 miliardë lekë ose afërsisht 200 miliardë lekë ( të vjetra) për 15 507 transferta. Festime muaji Prill: Jo vetëm pushime të gjata, por edhe pagat 6 ditë përpara përfundimit të muajit. Kështu ka vepruar një pjesë e aparatit buxhetor. Konkretisht sipas të dhëna të Thesarit, Kryeministria i ka urdhëruar Pagat e prillit në thesar që në datën 24. Pagesa Rikonstruksion Godina e Kryeministrisë: Një kompani shqiptare jo shumë e artikuluar në media, dhe me profilizim në rikonstruksion fasada dhe godina institucionale ka përfunduar rikonstruksion e katit nëntokësor të godinës së Këshillit të Ministrave. Sipas përshkrimit në pagesa të Thesari i Shtetit (e gjeni në portalin Spending Data Albania), shoqëria AD – Star është kontraktuar në tetor 2018 për këtë punim civil rikonstruktim. Deri tani shoqërisë i janë bërë katër pagesa me vlerë totale 189 milionë lekë. Po kjo shoqëri prej vitit 2015 është kontraktuar për rikonstruksione nga një numër i madh institucionesh publike si: Ministria e Infrastrukturës; Instituti i Monumenteve të Kulturës; Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare; Drejtoria e Arkivës së Shtetit; Kontrolli i Lartë i Shtetit; Bashkia për Pazarin e Korçës; Ministria e Zhvillimit Urban dhe turizmit. Transaksione sipas institucioneve.   Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari ndërtimore për objekte civile, industriale, bujqësore, ushtarake, banesa, zyra etj., për individë vendas dhe të huaj, për ndërtime të ndryshme private e shtetërore, për shtetin, duke organizuar edhe konsultime e veprimtari projektuese, preventivuese, inxhinierike etj. Prodhim materialesh ndërtimi: betone, inerte, gëlqere, granil, çakëll, parafabrikate për banesa, për ndërtime civile, industriale, për rrugë, ujësjellës, kanalizime etj. Veprimtari ndërtimore pëer ujësjellësa, kanalizime, ndërtime rrugësh, mirëmbajtje rrugësh e urash, ndërtime urash, trasesh, sistemime, rregullim ambientesh, punime të tjera hidroteknike. Bërje studimesh dhe hartim projektesh së bashku me preventivë për objekte civile, ndërtesa banimi, objekte industriale, rrugë, ujësjellës, kanalizime etj. Konsulencë tekniko ekonomike kryesisht në sferën e ndërtimeve, prodhimit e shitjes së material ndërtimit, punimeve hidroteknike. Shitje materiale ndërtimi kryesisht gëlqere, inerte, granil etj. Objekti i prokurimit: Rikonstruksion i godinës së Ministrisë së Zhvillimit Urban nga Autoriteti Kontraktor Ministria e Zhvillimit Urban. Ndriçim i gurit të qytetit nga autoriteti kontraktor Bashkia Përmet. Rigjallërimi i vlerave historike, kulturore e turistike të Zonës së Zhvillimit Rajonal 3, Korçë, Elbasan (3 lote) “2 Lot 1. Rruga Voskopojë – Kisha e Shën Prodhomit, Lot 2: Restaurimi i urës së Shën Prodhomit, Voskopojë, Lot 3: Rehabilitim i rrugëve “Xh. Kongoli”, “K.Papajani”, “T.Guranjaku”, “S. Mishta “dhe “B. Popa”- Elbasan Kapitali Themeltar (Lekë): 40 076 000,00 ; Seli/Zyra Qendrore: Përmet Lagjja e Re, Përmet Çështje Ligjore: 10.02.2015 Numri i çështjes: CN-860731-02-15. Arsyet e hapjes së çështjes: Depozitim i urdhrit nr.641-12 regj. 03770 prot. dt.04.02.2015, lëshuar nga Shoqëria “Shërbimi Përmbarimor ZIG”, ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore Alfred Çoma, që zotëron në shoqërinë “AD – Star” me NIPT-J69102207Ë. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhër të dytë.01.10.2015 Numri i çështjes: CN-325523-10-15 Pasaporta më të dhëna të karakterit deklarativ të kësaj shoqërie është e afishuar tek portali Open Corporates Albania

Byroja e Auditimit Shtetëror të Kuvajtit përfaqëson institucionin suprem të auditivit (SAI-n) të këtij vendi mik të Shqipërisë. Ajo është krijuar më 7 korrik 1964, një vit më vonë pasi Kuvajti, shteti i parë arab në Gjirin Persik, mbajti zgjedhjet parlamentare dhe themeloi Parlamentin dhe Kushtetutën e vendit. SAI kuvajtian e ka misionin dhe vizionin e tij, si dhe modalitetet e veprimit, të bazuara në Kushtetutën e Kuvajtit. Më pak se dy muaj më parë, ky SAI i zhvilluar dhe potent festoi 54 vjetorin e krijimit. Institucioni funksionon si një zyrë e auditimit me status monokratik, pra me Audituesin e Përgjithshëm si Kryetar. Profili i SAI-t kuvajtian Kuvajti është një vend që e ka mbështetur zhvillimin tonë si shtet dhe shoqëri përgjatë këtyre 27 viteve demokraci, me donacione të shumta dhe projekte madhore në mjaft sektorë të ekonomisë shqiptare. Numërohen në qindra milionë dollarë kontributet e deritanishme të Qeverisë dhe popullit mik kuvajtian, dhënë me bujari Shqipërisë përgjatë gati tre dekadave. Në të njëjtën kohë, Byroja e Auditimit Shtetëror e Kuvajtit përfaqëson një institucion modern dhe inovativ, jo vetëm në organizatën rajonale të INTOSAI-t, në ARABOSAI, ku ofron një kontribut të jashtëzakonshëm, por edhe në komunitetin e të gjitha institucioneve supreme të auditimit në botë. Byroja renditet ndër SAI-t e pakta që realizon auditimet të llojit “para-faktit (ne anglisht ex-ante audit)”, si dhe ka mbi 20 vjet që kryen auditime të performancës në një numër të konsiderueshëm ne nivel vjetor. SAI kuvajtian gëzon pavarësi të plotë funksionale dhe financiare. Kryetari i Asamblesë Kombëtare(Parlamenti i vendit) ka të drejtë të vendosë për alokimin e fondeve te SAI-t dhe Byroja e Auditimit ka shumë kontroll mbi këtë proces. Ligji siguron llogaridhënien e SAI-t. Byroja e Auditimit Shtetëror ka kompetenca të kërkojë të gjitha të dhënat nga institucionet dhe organizatat e audituara, për të përmbushur mandatin e saj. Ka kompetenca për të zbatuar ose filluar veprime përmbarimore për të siguruar qasjen në të dhënat e nevojshme që ka kërkuar dhe nuk i janë siguruar. Ligji i jep SAI-t të drejtën për ta bërë këtë. Byroja ka fuqinë për të vulosur, konfiskuar dhe kërkuar dokumente dhe sende të tjera të lidhura me evidencat e auditimit, aty ku konsiderohet e nevojshme. Po ashtu, SAI ka fuqinë për të kërkuar dëshmi të personave të interesuar. Kjo ndodh përmes misionit të para-auditimit të SAI-t. Byroja e Auditimit Shtetëror ka kompetenca për të denoncuar dhe udhëzuar agjencitë hetuese të Shtetit për të kryer veprime që konsiderohen të nevojshme. Byroja e Auditimit Shtetëror te Kuvajtit kryen të gjitha llojet e auditimeve, si auditimin financiar, të përputhshmërisë dhe të performancës. Ligji përcakton llojet e auditimit dhe metodat praktike për kryerjen e tij. Byroja kryen auditime paraprake(për shembull, përpara se sa një koncesion të jepet) dhe të posaçme. Llojet e transaksioneve dhe aktiviteteve që marrin vëmendje të veçantë të auditimit nga Byroja janë tenderat përpara kontraktimit. Tre drejtimet kryesore ku përqendrohet aktiviteti auditues janë: Auditimi i të ardhurave, shpenzimeve dhe aseteve Auditimi i Personelit / Rekrutimi Auditimi i Performancës së institucionit SAI kuvajtian ka një sistem të plotë të ndjekjes dhe zbatimit të gjetjeve të auditimit. Ai sigurohet që rekomandimet e përmendura në raportin e tij te auditimit të respektohen. Byroja e Auditimit Shtetëror te Kuvajtit mund të angazhojë konsulentë dhe/ose të marrë shërbime profesionale në kryerjen e auditimit. SAI mund të raportojë për akte që cenojnë interesat ekonomike të Shtetit, si përvetësimi masiv i pasurive të Shtetit, humbje serioze dhe keqmenaxhim e shpërdorim të pasurisë ose të fondeve shtetërore. Byroja kërkon që për të gjitha mashtrimet financiare apo përvetësimet dhe abuzimet e konstatuara gjatë auditimit, të audituarit të mbajnë përgjegjësi të plotë. SAI kuvajtian ka kompetenca për të ndjekur raste të tilla. Byroja e Auditimit Shtetëror të Kuvajtit ka një rol të fuqishëm këshillues në administratën publike. Ajo konsultohet nga agjencitë dhe strukturat e tjera shtetërore që përgatisin projekt-ligje, përpara se këto projekte të miratohen nga Asambleja Kombëtare. Byroja është një institucion kompakt dhe i mirëorganizuar, i cili e bazon zhvillimin e saj të qëndrueshëm mbi plane strategjike afatmesme. Planet Strategjike të Byrosë për vitet 2006-2010, 2011-2015 dhe 2016-2020 kanë pasur dhe kanë në qendër të tyre, ndër të tjera, një qëllim kryesor: “Zhvillimin e mjeteve të komunikimit dhe promovimin e shkëmbimit të njohurive dhe përvojës”, në bazë të motos së INTOSAI-t “Experentia mutual Ombibus prodest (Nga eksperienca e përbashkët fitojnë të gjithë”.Plani Strategjik i fundit për vitet 2016-2020 përbëhet nga tre Qëllime Strategjike, ndër të cilat qëllimi i tretë ka të bëjë me nxitjen dhe shkëmbimin e njohurive dhe përvojës me homologët, organizatat ndërkombëtare dhe grupet rajonale. Ky objekti ka përfshirë tre nën-objektiva: Aktivizimi i procesit peer review (rishikimi mes kolegëve) dhe sistemit të kontrollit të bashkëpunimit në partneritet me SAI-t simotra. Përgatitja e një plani për ndarjen e përvojave dhe për të mësuar praktikat më të mira në bashkëpunim me SAI-t partnere, organizatat dhe organet vendore dhe ndërkombëtare. Forcimi i bashkëpunimit në auditim me organizatat ndërkombëtare të auditimit, për të zhvilluar aftësitë dhe kapacitetet e stafit të Byrosë. Drejtuesi i SAI-t kuvajtian-një personalitet i spikatur në komunitetin INTOSAI Presidenti në detyrë i Byrosë së Auditimit Shtetëror të Kuvajtit(pasi deri ne vitin 2015 shërbeu si ZvPresident) është Dr. Adel Al-Sarawi, një personalitet i hapur i shoqërisë kuvajtjane por edhe i komunitetit te auditimit të jashtëm publik në botë, kreativ në ide dhe veprime. Më 7 mars 2017, së bashku me Presidentin Al-Sarawi, si KLSH, në kuadrin e bashkëpunimeve institucionale me SAI-t e vendet të rajonit tonë, me Gjykatën Evropiane të Audituesve e me Zyrën e Auditimit të Qeverisë së SHBA-së (GAO), nënshkruam marrëveshjen e bashkëpunimit mes dy SAI-ve të Shqipërisë dhe Kuvajtit, duke plotësuar gjeografinë e bashkëpunimeve institucionale, të cilat përbëjnë shtyllat e modernizmit të KLSH-së. Në këtë periudhë rreth një vit e gjysmë, po e konkretizojmë dhe zbatojmë me sukses marrëveshjen e nënshkruar në Tiranë, falë seriozitetit dhe angazhimit të Audituesit të Përgjithshëm të Kuvajtit, Dr. Al-Sarawi. Bashkëpunimi me SAI-n kuvajtian është i rëndësishëm për ne si Kontroll i Lartë i Shtetit, pasi nëpërmjet auditimeve të përbashkëta, vizitave të ndërsjella të audituesve shqiptarë dhe atyre kuvajtianë, workshop-eve, si dhe organizimit te konferencave të përbashkëta shkencore, arrijmë të forcojmë kapacitetet tona institucionale. Në marrëveshje përcaktuam një kalendar të aktiviteteve për periudhën 2017-2021. Konferenca e parë e përbashkët Shkencore SAI kuvajtian-KLSH Një produkt tejet konkret dhe strategjik i marrëveshjes ishte organizimi nga Byroja e Auditimit Shtetëror të Kuvajtit i Konferencës Shkencore të përbashkët me KLSH-në për riskun në auditim, në prill të këtij viti në qytetin e Kuvajtit. Në Konferencë morën pjesë përfaqësues të lartë nga Zyra e Auditimit Shtetëror të Polonisë(NIK), Zyra Kombëtare e Auditimit e Kosovës, Banka Qendrore Kuvajtiane, Koorporata Kuvajtiane e Naftës dhe Autoriteti Publik i Sigurimeve Shoqërore Kuvajtiane. Konferenca bazohej në frymën e bashkëpunimit reciprok dhe moton e INTOSAI-t: “Nga eksperienca e përbashkët përfitojnë të gjithë”, si edhe tek domosdoshmëria për të aplikuar qasje e metodologji të reja audituese. Ajo trajtoi tre tema themelore: Auditimi mbi bazën e riskut, risqet e punës institucionale, si dhe qasja ndaj revolucionit digjital të Big Data (të dhënave masive), të cilat janë sot kryefjala e zhvillimeve më të fundit të progresit në auditimin suprem publik kudo në botë. SAI kuvajtian prezantoi punën e bërë në hartimin e një drafti metodologjik institucional për kalimin nga auditimi me bazë sistemi në atë me bazë risku. Sfidat që paraqiti ky punim rezononin me sfidat që ndeshin aktualisht edhe SAI-t e Shqipërisë, Kosovës e Polonisë. Po ashtu, konferenca pati një prezantim të Koorporatës Kuvajtiane të Naftës, që solli eksperiencën e gjerë të saj në menaxhimin e riskut organizacional nga një industri gjigante, siç është ajo e naftës në Kuvajt, me vlerë të spikatur edhe për industrinë tonë të naftës. Dy prezantime të tjera me mjaft interes ishin ato të Bankës Qendrore Kuvajtiane dhe Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Të dyja këto institucione dëshmuan se si një menaxhim i mirë dhe proaktiv i risqeve rezulton me sufiçite të njëpasnjëshme të rezultateve financiare vjetore për ato vetë dhe institucionet që mbikëqyrin. Gjate punimeve të konferencës, zhvilluam takim me Kryetarin e Asamblesë Kombëtare të Kuvajtit, z. Marzouq Al-Ghanim (i dyti në hierarkinë shtetërore, pas Emirit të Kuvajtit), si dhe me Kryetarin dhe anëtarët e Komisionit Parlamentar për Ekonominë dhe Financën. Në takimin me Kryetarin e Parlamentit kuvajtian, falënderuam për ndihmën dhe bashkëpunimin e ofruar nga institucionet e Shtetit kuvajtian, duke theksuar rëndësinë e auditimit të jashtëm publik dhe te bashkëpunimit mes dy SAI-ve tona, si faktor në forcimin e marrëdhënieve bilaterale mes Shqipërisë e Kuvajtit. Në takimin me përfaqësuesit e Komisionit të Ekonomisë, diskutuam për opsionet e zgjidhjes se mosmarrëveshjeve në rastet e konkluzioneve të auditimeve tona, të cilat nuk pranohen nga subjektet e audituara, si dhe për mënyrat se si mund të përdoren auditimet e performancës për t’i bërë më informative e të dobishme aktivitetet e punës audituese. xxx E ardhmja e SAI-t kuvajtian dhe e bashkëpunimit Kuvajt-Shqipëri në auditimin e jashtëm publik Duke bashkëpunuar me INTOSAI-n, Byroja e Auditimit Shtetëror të Kuvajtit po punon me intensitet për të monitoruar realizimin e objektivave të “Agjendës 2030” të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ndërkohë, bashkëpunimi me PNUD konsiston në monitorimin e realizimit të objektivave të Qeverisë së Kuvajtit për Programin e saj “Vizioni Kuvajt 2035” dhe më konkretisht, në periudhën afatmesme, për zbatimin e Planit Kombëtar të Zhvillimit të Kuvajtit 2015-2019. Byroja e Auditimit Shtetëror te Kuvajtit po monitoron zbatimin e Kornizës së Menaxhimit Kombëtar të Performancës në detaje, duke përfshirë modelin e qeverisjes, proceset dhe elementet e tjera të mundshme, si: Hartimi i kuadrit të zhvillimit të kompetencave për institucionet përgjegjëse të zbatimit të Planit Kombëtar Përcaktimi i indikatorëve sektorialë për sektorët e arsimit, shëndetësisë dhe naftës Realizimi i fluksit të informacionit, kërkesat e të dhënave dhe mekanizmit të raportimit. Në bashkëpunim me ekspertët e PNUD, Byroja e Auditimit Shtetëror po punon për zhvillimin e analizave mbi lidhjet dhe hendeqet midis planeve dhe kapaciteteve strategjike, për menaxhimin e performancës në realizimin e Planit, si dhe për vlerësimin e praktikave më të mira ndërkombëtare, të cilat mund të aplikohen në kontekstin e Kuvajtit. Bazuar në një traditë tashmë solide 20 vjeçare, SAI kuvajtian po punon gjithashtu që funksioni i Auditimit të Performancës të rritet ndjeshëm dhe të forcohet, me krijimin e një kuadri të qëndrueshëm të auditimit të performancës, të bazuar në praktikat më të mira ndërkombëtare. Kjo po mundëson një auditim më efektiv mbi performancën e subjekteve të ndryshme brenda qeverisë dhe Shtetit, duke theksuar treguesit kryesorë të performancës që monitorojnë aspekte të ndryshme si operacionet dhe kontrollet e brendshme, qeverisja, transparenca dhe cilësia e shërbimeve të ofruara. xx Më datat 3-7 shtator 2018, Byroja e Auditimit Shtetëror të Kuvajtit do të organizojë në qytetin e Kuvajtit Takimin Vjetor të Komitetit të Ndërtimit të Kapaciteteve të INTOSAI-t dhe të Komitetit Drejtues INTOSAI-Donatorë. Tema e sesionit të sinergjisë në mbledhjen vjetore të Komitetit të Ngritjes së Kapaciteteve të INTOSAI-t është “Së bashku të ecim përpara!” dhe do të përqendrohet në bashkëpunimin afatmesëm dhe afatgjatë ndërmjet SAI-ve partnere, me ndihmën e institucioneve donatore. Takimi quhet sesion sinergjie, pasi është organizuar bashkë me Komitetin e Bashkëpunimit INTOSAI-Donatorë. Në këtë event të rëndësishëm për komunitetin INTOSAI, KLSH është ftuar nga Presidenti i SAI-t polak(NIK), z.Krzysztof Kwiatkovski dhe nga SAI kuvajtian, që të japë eksperiencën e saj në bashkëpunimin mes SAI-ve partnere. Institucioni ynë do të tregojë bashkëpunimin e frytshëm të audituesve shqiptarë me audituesit e NIK-ut polak dhe të SAI-t të Kroacisë, në kuadër të Projektit të Binjakëzimit për rritjen e kapaciteteve të auditimit të jashtëm publik të Shqipërisë, financuar nga fondet IPA 2013 të Bashkimit Evropian. Jemi ftuar edhe nga drejtuesit e Komitetit të Ndërtimit të Kapaciteteve të INTOSAI-t, të cilët synojnë realizimin e sinergjisë me Komitetin e Bashkëpunimit me donatorët po të INTOSAI-t. Rasti shqiptar do të prezantohet si një shembull për t’u ndjekur nga mënyra se si ai u konceptua dhe u konkretizua, nëpërmjet një bashkëpunimi të ngushtë mes SAI-ve partnere. Po ashtu, në Kuvajt më 3-7 shtator 2018, ne si KLSH do të diskutojmë me Presidentin Dr. Al-Sarawi aktivitetet e ardhshme të bashkëpunimit tonë, ku ndër kryesoret është organizimi i Konferencës së ardhshme të përbashkët shkencore në Tiranë, në pranverë 2019, me temë qendrore të saj “Pavarësia e institucioneve supreme të auditimit dhe sfidat e qeverisjes së mirë”.

Më datën 18 shtator 2018, në Bukuresht të Rumanisë, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, z. Bujar Leskaj nënshkroi rinovimin e Marrëveshjes dhe Planin e Bashkëpunimit për aktivitete të  përbashkëta 2018-2021 mes Gjykatës së Llogarive të Rumanisë dhe KLSH-së. Presidenti i Gjykatës, z. Mihai Busuioc vlerësoi këtë marrëveshje si të rëndësishme për institucionin e tij dhe objektivat e tij reformuese, pas marrjes së detyrës një vit më parë nga Parlamenti rumun. Ai u shpreh se për institucionin shqiptar të auditimit të jashtëm publik kishte marrë opinion tejet pozitiv nga Presidenti i Gjykatës së Llogarive të Portugalisë dhe ish-President i Gjykatës Evropiane të Audituesve(ECA), Dr. Vitor Caldeira dhe theksoi se “me nisma konkrete do të zhvillojmë vullnetin tonë për punë të përbashkët, punë që do të sjellë vlerë të shtuar për audituesit e dy SAI-ve tona”. Kryetari Leskaj u shpreh se, bazuar në moton e INTOSAI-t “Experentia mutua Omnibus prodest (Nga eksperienca e përbashkët fitojnë të gjithë)” dhe në Nenin 15 “Shkëmbimi ndërkombëtar i eksperiencave” të Deklaratës së Limës, ISSAI 1, “Po nënshkruajmë këtë Marrëveshje dhe Plan të përbashkët Veprimi për disa arsye themelore. Së pari, për shkak të lidhjeve historike mes popujve tanë, popullit shqiptar dhe popullit mik rumun, në këtë vit të kremtimit të 100 Vjetorit të Bashkimit të Rumanisë, së cilës i jemi mirënjohës se ka mirëpritur dhe mbajtur në gjirin e saj patriotët shqiptarë gjatë viteve 1890-1912, në përpjekjet e tyre të pareshtura për liri, që kulmuan me shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë dhe krijimin e Shtetit shqiptar në vitin 1912. Së dyti, nënshkruajmë bashkëpunimin në vlerësim të personalitetit të fuqishëm reformues të z. Mihai Busuioc, President i Gjykatës së Llogarive të Rumanisë. Ne kemi shumë për të mësuar nga Gjykata e Llogarive e Rumanisë, një SAI i madh evropian dhe me tradita. Besojmë se shkëmbimi i eksperiencave më të mira në auditim do të kontribuojë  në zhvillimin dhe modernizimin e mëtejshëm të institucioneve tona”. Gjatë vizitës në Rumani, Kryetari i KLSH u prit nga Kryeministrja e Rumanisë, zj. Viorica Dăncilă në zyrën e saj të punës. Zj. Dăncilă theksoi se bashkëpunimi mes dy vendeve mike, Shqipërisë dhe Rumanisë është me rëndësi për bashkëpunimin ballkanik dhe integrimin e plotë të vendeve të rajonit në familjen e madhe evropiane. “Në këtë drejtim”, cilësoi Kryeministrja Rumune,” partneriteti mes të dyja institucioneve supreme të auditimit luan një rol parësor”. Nga ana e tij, z. Leskaj, pasi i shprehu Kryeministres së Rumanisë mirënjohjen për ndihmën që populli rumun dhe qeveritë e tij i kanë dhënë përpjekjeve të popullit shqiptar për të formuar shtetin e tij të pavarur, nënvizoi se shkëmbimi i eksperiencave në fushën e auditimit të jashtëm publik ndikon në forcimin e besimit të qytetarit në qeverisjen publike. Më datën 19 shtator 2018, Kryetari i KLSH u prit në Parlamentin rumun nga Marius-Constantin Budăi, Kryetar i Komisionit për Buxhetin, Financat dhe Bankat. Në përshëndetjen e tij, Kryetari Budăi vlerësoi partneritetin e Komisionit që drejton me Gjykatën e Llogarive të Rumanisë, partneritet i cili realizohet nëpërmjet nën-komisionit të dedikuar për mbikëqyrjen e punës së Gjykatës dhe vuri në dukje pritshmëritë e larta të Parlamentit ndaj qasjes së re të Presidentit të  SAI-t, të përqendruar në planin këshillues ndaj institucioneve shtetërore dhe në auditimet parandaluese ndaj dukurive të keqmenaxhimit të aseteve dhe parasë publike. Ai u interesua të dinte për raportet e KLSH me Parlamentin dhe komisionin përkatës parlamentar në Shqipëri. Në përgjigje të interesimit, z. Leskaj theksoi mbështetjen e dhënë nga Kuvendi i Shqipërisë në miratimin e ligjit integral të institucionit që drejton në fund të vitit 2014, në përputhje të plotë me standardet ndërkombëtare të INTOSAI-t, si dhe rolin e Kryetarit të Komisionit të Kuvendit për Ekonominë dhe Financat në promovimin e gjetjeve dhe rekomandimeve të auditimeve të KLSH dhe nxitjen e auditimeve të reja më cilësore dhe më pranë interesave të qytetarit. Duke vlerësuar maksimalisht idetë dhe përpjekjet reformuese të z. Mihai Busuioc, President i Gjykatës së Llogarive të Rumanisë, Kryetari i KLSH u shpreh se “…që këto ide të realizohen, ndihma dhe mbështetja Juaj si Komision është vendimtare”. Në diskutimet për Planin e përbashkët të Veprimeve për konkretizimin e Marrëveshjes, nga SAI rumun ishin të pranishëm z. Florin Demian, Sekretar i Përgjithshëm i Gjykatës, zj. Marina Aulona Pelea, Anëtare e Gjykatës së Llogarive, z. Dragos Budulac, Drejtor i Drejtorisë së Marrëdhënieve me Jashtë dhe z. Dimitru Nichita, Këshilltar i Presidentit të Gjykatës. Në prezantimin e tij, Presidenti Busuioc theksoi domosdoshmërinë që Gjykata t’i largohet pozicionit që ka mbajtur deri tani si një institucion vetëm sanksionues dhe të zëvendësojë qasjen se kush jep sanksione më të rënda e ka kryer punën e tij si auditues më mirë, për të marrë një pozicion më këshillues dhe rekomandues, duke synuar auditime parandaluese ndaj riskut të keqmenaxhimit në administratën shtetërore. “Administrata ka frikë nga ne se mos gabon dhe e ndëshkojmë dhe nuk kryen tenderë. Kjo pengon zhvillimin. Ne duhet të këshillojmë qeverinë në marrjen e politikave të duhura. Duhet të jemi një hap përpara, për ta ndihmuar. Vetëm kështu mund të shndërrohemi në faktor nxitës të zhvillimit ekonomik”, e shpreh Busuioc. Nga ana e tij, Kryetari Leskaj, pasi prezantoi punën dhe arritjet e KLSH në periudhën 2012-2018, nënvizoi se vetëm njohja dhe asimilimi nga audituesit i standardeve ndërkombëtare të INTOSAI-t, ISSAI-t, ballafaqimi i eksperiencave të tyre audituese me ato të kolegëve të SAI-ve evropiane më të zhvilluara, do të mundësojë rritjen e impaktit të gjetjeve dhe rekomandimeve të SAI-t në jetën e qytetarëve. Në përbërjen e delegacionit të KLSH ishin Prof. Dr. Skënder Osmani, ekspert i jashtëm i KLSH dhe një nga personalitet më të spikatura të shkencës shqiptare në studimet për matematikën dhe informatikën dhe aplikimet e tyre në shoqëri dhe ekonomi, z. Muhamed Kavaja, auditues me eksperiencë mbi 25-vjeçare në KLSH dhe Kryetar i Shoqatës së Audituesve të Shqipërisë dhe z. Fatos Çoçoli, ekspert i jashtëm. Marrëveshja me SAI-n e Rumanisë është e 17-ta me SAI-t evropiane simotra që KLSH ka nënshkruar gjatë viteve 2012-2018, duke zgjedhur qasjen e partneritetit të plotë dhe bashkëpunimit konkret e reciprok me institucionet e zhvilluara të auditimit suprem evropian.

Presidenti Meta i dërgon Bujar Leskaj një letër, ku i kërkon që të qëndrojë në detyrë, deri sa të zgjidhet kryetari i ri i KLSH-së, duke iu përgjigjur kërkesës të kryetarit të KLSH, për t’u liruar nga detyra, meqë u përmbush afati kushtetues. Presidenti Meta, në letrën e vet, shkruan: Presidenti i Republikës, u njoh me shkresën tuaj nr.1454 prot, datë 31.12.2018, administruar me nr.2 prot, datë 03.01.2019, nëpërmjet të cilës veç; të tjerash informoni Presidentin, se mandati juaj në detyrën e Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit ka përfunduar më datë 23.12.2018, dhe për këtë me Vendim nr.244, datë 22.12.2018, ju keni vendosur delegimin e kompetencave tuaja tek Zëvendëskryetari i KLSH-se dhe Drejtori i Përgjithshëm, znj. Lindita Lati (Milo). Pasi shqyrtova informacionin e përcjellë prej jush, ju bëj me dije se: Institucioni i Presidentit të Republikës në mbështetje të nenit 162 pika 2 të Kushtetutës dhe të ligjit nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, që prej datës 12 tetor 2018 ka filluar procedurat e përzgjedhjes së kandidaturës për Kryetar të Kontrollit të Lartë të Shtetit, duke shpallur hapjen e procesit për çdo të interesuar, për të shprehur interesin për të qenë kandidat për këtë pozicionin kushtetues. Siç është bërë me dije, në përfundim të këtij procesi, Presidenti i Republikës, me Dekretin nr. 10929, date 05.11.2018, i ka propozuar Kuvendit të Shqipërisë që zonja Vitore Tusha, të zgjidhet Kryetar i Kontrollit të Lartë të Shtetit. Kuvendi i Shqipërisë, ka shqyrtuar këtë propozim dhe me Vendimin nr.126, datë 20.12.2018, ka vendosur: “Mosmiratimin e kandidaturës së zonjës Vitore Tusha dhe rrëzimin e dekretit nr. 10929, datë 05.11.2018 të Presidentit të Republikës “Për propozimin e Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit”. Ky vendim është përcjellë nga Kuvendi në institucionin e Presidentit të Republikës, me shkresë nr.3553/2 prot, datë 24.12.2018 Në këto kushte, Presidenti i Republikës, është duke vlerësuar përzgjedhjen e një kandidature të re për t’ia propozuar Kuvendit për pozicionin kushtetues të Kryetarit të Kontrollit të Larteë të Shtetit. Për sa i takon ushtrimit të mandatit si Kryetar i Kontrollit të Lartë të Shtetit pas përfundimit të afatit 7-vjeçar të tij, kjo çështje është e zgjidhur nga vetë ligji nr.154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, ku në nenin 24 parashikohet shprehimisht se: ” Pas përfundimit të mandatit të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, ky i fundit qëndron neë detyrë deri në zgjedhjen e Kryetarit të ri”. Për më tepër, qëndrimi në detyrë i Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, deri në zgjedhjen e Kryetarit të ri, lidhet edhe me statusin që ka ky pozicion kushtetues. Konkretisht në pikën 1 të nenit 19 të ligjit nr. 154/2014, parashikohet se Kontrolli i Lartë i Shtetit drejtohet dhe përfaqësohet nga Kryetari, ndërkohë që neni 165 pika 2 e Kushtetutës dhe neni 22 i ligjit nr. l54/2014, garantojnë imunitetin dhe mbrojtjen e Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit gjatë ushtrimit të funksionit për mendimet dhe vendimet e marra prej tij. Nëse organi i Kontrollit të Lartë të Shtetit, do të përfaqësohej nga një funksionar tjetër dhe jo nga Kryetari i tij, kjo do ta zhvishte atë nga mbrojtja kushtetuese dhe ligjore që ka ky institucion dhe në këtë mënyrë do të cenohej integriteti dhe pavarësia e tij. Në këto kushte, mbështetur në sa me sipër, Presidenti i Republikës, shpreh vullnetin e tij se, Ju duhet të angazhoheni për të qëndruar dhe ushtruar detyrën e Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, deri në zgjedhjen e Kryetarit të ri. Kjo është jo vetëm një e drejtë e dhënë nga ligji, por dhe një detyrim i parashikuar prej tij, për të garantuar pavarësinë e Kontrollit të Lartë të Shtetit si institucioni më i lartë i kontrollit ekonomik e financiar edhe përgjatë periudhës tranzitore, deri në zgjedhjen e Kryetarit të ri të këtij organi.